Przetargi

 

OGŁOSZENIE
O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI

 

 

 1. Dane sprzedającego

 

Geovita Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Podchorążych 39A (00 – 722 Warszawa), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000425914, NIP: 526-27-34-680, REGON: 015529186, Kapitał zakładowy: 113.407.782,00 złotych (wniesiony w całości).

 

 1. Informacje prawne

 

Z uwagi na fakt, iż Geovita S.A. jest podmiotem prawa prywatnego, do niniejszego postępowania nie jest wymagane stosowanie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) – „PZP”, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997, Nr 115, poz. 741 z późn. zm.) – „UGN” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. 2004, Nr 207, poz. 2108), jednakże niektóre z przepisów w/w aktów prawnych stosuje się odpowiednio.

 

 • Przedmiot postępowania

 

 1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest działka o numerze 125/11 o powierzchni 1,1395 ha obręb 54, jednostka ewidencyjna Nowa Huta dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: KR1P/00479371/4.
 2. Nieruchomość położona jest w odległości 6,5 km od centrum Krakowa oraz 24 km od Lotniska Balice.
 3. Przedmiot sprzedaży to działki gruntu w użytkowaniu wieczystym, zabudowane budynkami i urządzeniami stanowiącymi odrębną własność.
 4. Postępowanie nie jest podzielone na części.

 

 1. Informacje prawne dotyczące nieruchomości

 

 1. Nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 125/11 o powierzchni 1,1395 ha obręb 54 dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: KR1P/00479371/4, której właścicielem jest Skarb Państwa zaś Organizator posiada prawo użytkowania wieczystego do 5 grudnia 2089 roku.
 2. Nieruchomość obciążona jest służebnością gruntową nieograniczoną w czasie i ustanowioną odpłatnie, za jednorazową odpłatnością polegającą na prawie przejazdu i przechodu na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki: Nr 125/9 o pow. 0,0268 ha oraz Nr 125/14 w pow. 0,1481 ha położonej w Krakowie, dzielnica Nowa Huta, gmina Kraków, powiat Kraków, województwo małopolskie – całą powierzchnię działek, na rzecz:

– każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki Nr 125/11 o pow. 1,1395 ha,
– każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki Nr 125/7 o pow. 0,3150 ha,
– każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki Nr 119/4 o pow. 0,3930 ha.

 1. Sprzedający oświadcza, iż wskazuje, iż sposób korzystania z przedmiotowej nieruchomości w Dziale I-Sp księgi wieczystej oznaczony jest jako „działki gruntu w użytkowaniu wieczystym, zabudowane budynkami i urządzeniami stanowiącymi odrębną nieruchomość”. Z uwagi na fakt, iż powierzchnia rzeczonej nieruchomości nie jest zabudowana ani budynkami ani urządzeniami, które stanowiłyby odrębną nieruchomość, Sprzedający informuje, iż podejmie wszelkie niezbędne działania celem usunięcia rozbieżności między stanem faktycznym a stanem ujawnionym w księgach wieczystych.

 

 1. Warunki uczestnictwa w przetargu

 

 1. W przetargu wziąć udział może każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a także przedstawiciele tych osób po przedłożeniu wraz z ofertą stosownego umocowania oraz odpisu z właściwego rejestru, z którego wynika sposób reprezentacji danego Oferenta.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 200.000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych i 00/100).
 3. Wadium, określone w ust. 2 winno być wniesione przelewem na numer rachunku bankowego: 55 1240 6292 1111 0010 6683 8880. prowadzony przez Bank Pekao Spółka Akcyjna w terminie do dnia 29 listopada 2019 roku.
 4. Sprzedający oświadcza, iż cena zakupu nieruchomości wskazana w ofercie Oferenta winna być powiększona o należny z tego tytułu podatek VAT.
 5. Oferent winien jest, pod rygorem odrzucenia jego oferty, złożyć wraz z ofertą potwierdzenie uiszczenia wadium oraz dokument wskazujący potwierdzenie reprezentacji Oferenta a w przypadku osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego oraz dokument, z którego wynika forma reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 7. W przypadku niewygrania przetargu, wadium zostanie zwrócone uczestnikowi w terminie 7 dni od dnia zakończenia przetargu na numer rachunku bankowego wskazany przez uczestnika.
 8. W przypadku uchylania się przez zwycięskiego uczestnika od zawarcia umowy, Geovita S.A. zastrzega sobie prawo do zatrzymania wadium oraz odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie uczestnika, zgodnie z art. 704 2 KC . Przepis art. 46 ust. 5 PZP stosuje się odpowiednio.
 9. Geovita S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu lub jego odwołania w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, w szczególności w przypadku niezłożenia przez żadnego z uczestników przetargu oferty oraz w przypadku nieotrzymania stosownych zgód korporacyjnych.
 10. W przypadku unieważnienia lub odwołania przetargu, wadium wpłacone przez uczestników zwrócone będzie zgodnie z trybem, określonym w ust. 7.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

 

 1. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem zgodnym z Działem VII ust. 2.
 2. Na ofertę składają się:
 3. Formularz oferty – Załącznik nr 2 lub 3 do Ogłoszenia (w zależności od podmiotu składającego ofertę);
 4. W przypadku oferty składanej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – pełnomocnictwo uprawniające do reprezentacji wraz z odpisem właściwego rejestru;
 5. Potwierdzenie uiszczenia wadium.

 

 • Termin i miejsce składania ofert

 

 1. Oferty w formie pisemnej należy złożyć do dnia 29 listopada 2019 roku do godziny 11:00 w siedzibie Sprzedającego przy ul. Podchorążych 39A (00 – 722 Warszawa).
 2. Oferta winna być zabezpieczona w kopercie w sposób uniemożliwiający dostęp do jej treści dla osób postronnych. Oferent powinien oznaczyć ją w następujący sposób: „Oferta na zakup nieruchomości w Krakowie w postępowaniu przetargowym – NIE OTWIERAĆ PRZED 29 LISTOPADA 2019 R. GODZ: 12:00).

 

 • Termin i miejsce otwarcia ofert

 

 1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 29 listopada 2019 roku o godzinie 12:00.
 2. Sprzedający oświadcza, iż otwarcie ofert będzie miało miejsce w siedzibie Spółki przy ul. Podchorążych 39A w Warszawie (00 – 722 Warszawa).
 3. Przewodniczący komisji sporządzi protokół z otwarcia ofert, który następnie zostanie opublikowany na stronie internetowej Sprzedającego (www.geovita.pl).

 

 1. Sposób oceny ofert i wybór oferty

 

 1. W przypadku przedłożenia wraz z ofertą dokumentów, o których mowa w Dziale VI ust. 2, Sprzedający (pod rygorem odrzucenia oferty) wezwie Oferenta w terminie 7 – dni do uzupełnienia braków. Przepis art. 46 ust. 4a PZP stosuje się odpowiednio.
 2. Sprzedający wskazuje, iż cena stanowi 100 % kryterium oceny ofert.
 3. Sprzedający zawrze umowę przedwstępną z Oferentem, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.
 4. Umowa przedwstępna zostanie zawarta nie wcześniej niż przed upływem miesiąca od dnia zakończenia postępowania i wyboru zwycięskiego Oferenta.
 5. O wyborze zwycięskiego Oferenta Sprzedający poinformuje w sposób odpowiadający sposobowi publikacji niniejszego ogłoszenia.
 6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Oferentów złoży oferty o takiej samej wartości, Sprzedający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z tymi oferentami, celem wyłonienia oferty najkorzystniejszej.
 7. W przypadku, gdy zwycięski Oferent odmówi podpisania umowy przedwstępnej na warunkach określonych w treści niniejszego ogłoszenia oraz jego oferty, lub gdy poprzez okoliczności przez niego zawinione podpisanie umowy przedwstępnej okaże się niemożliwe, Sprzedający zatrzyma wniesione przez niego wadium. Przepis art. 46 ust. 5 pkt 1) i 3) stosuje się odpowiednio.

 

 1. Informacje dodatkowe

 

 1. Uczestnicy postępowania mogą (w zakresie pytań dotyczących treści niniejszego ogłoszenia) kontaktować się z wyznaczonym pracownikiem Sprzedającego za pomocą poczty elektronicznej lub pod wskazanym numerem telefonu.
 2. Osobą kontaktową po stronie Sprzedającego jest Pan Mariusz Syska (marketing@geovita.pl; 691 914 474).
 3. Osoba kontaktowa po stronie Sprzedającego odpowie na wszelkie pytania uczestników postępowania lub osób zainteresowanych z zastrzeżeniem, iż zarówno przedmiot pytania jak i odpowiedź nie będą stanowiły czynu naruszającego rzetelność oraz obiektywność prowadzenia postępowania.
 4. Nabycie nieruchomości będącej przedmiotem licytacji przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278 t.j. z dnia 2017.12.07) wymagać będzie uprzedniego zezwolenia, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geovita S.A. z siedzibą w Warszawie (Administrator), ul. Podchorążych 39a, 00 – 722 Warszawa. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail sekretariat@geovita.pl lub pisemnie na adres ul. Podchorążych 39a, 00 – 722 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji z interesantami i załatwieniu zgłaszanych przez nich spraw. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z realizacją ww. celów, w tym przede wszystkim dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom świadczącym usługi niezbędne do obsługi Państwa sprawy. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Przysługuje Pani/Panu także prawo sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dane zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie.


 

OGŁOSZENIE
O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI

 

 Dane sprzedającego

 

Geovita Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Podchorążych 39A (00 – 722 Warszawa), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000425914, NIP: 526-27-34-680, REGON: 015529186, Kapitał zakładowy: 113.407.782,00 złotych (wniesiony w całości).

 

 1. Informacje prawne

 

Z uwagi na fakt, iż Geovita S.A. jest podmiotem prawa prywatnego, do niniejszego postępowania nie jest wymagane stosowanie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) – „PZP”, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997, Nr 115, poz. 741 z późn. zm.) – „UGN” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. 2004, Nr 207, poz. 2108), jednakże niektóre z przepisów w/w aktów prawnych stosuje się odpowiednio.

 

 • Przedmiot postępowania

 

 1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest działka o numerze 125/11 o powierzchni 1,1395 ha obręb 54, jednostka ewidencyjna Nowa Huta dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: KR1P/00479371/4.
 2. Nieruchomość położona jest w odległości 6,5 km od centrum Krakowa oraz 24 km od Lotniska Balice.
 3. Przedmiot sprzedaży to działki gruntu w użytkowaniu wieczystym, zabudowane budynkami i urządzeniami stanowiącymi odrębną własność.
 4. Postępowanie nie jest podzielone na części.

 

 1. Informacje prawne dotyczące nieruchomości

 

 1. Nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 125/11 o powierzchni 1,1395 ha obręb 54 dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: KR1P/00479371/4, której właścicielem jest Skarb Państwa zaś Organizator posiada prawo użytkowania wieczystego do 5 grudnia 2089 roku.
 2. Nieruchomość obciążona jest służebnością gruntową nieograniczoną w czasie i ustanowioną odpłatnie, za jednorazową odpłatnością polegającą na prawie przejazdu i przechodu na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki: Nr 125/9 o pow. 0,0268 ha oraz Nr 125/14 w pow. 0,1481 ha położonej w Krakowie, dzielnica Nowa Huta, gmina Kraków, powiat Kraków, województwo małopolskie – całą powierzchnię działek, na rzecz:

– każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki Nr 125/11 o pow. 1,1395 ha,
– każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki Nr 125/7 o pow. 0,3150 ha,
– każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki Nr 119/4 o pow. 0,3930 ha.

 1. Sprzedający oświadcza, iż wskazuje, iż sposób korzystania z przedmiotowej nieruchomości w Dziale I-Sp księgi wieczystej oznaczony jest jako „działki gruntu w użytkowaniu wieczystym, zabudowane budynkami i urządzeniami stanowiącymi odrębną nieruchomość”. Z uwagi na fakt, iż powierzchnia rzeczonej nieruchomości nie jest zabudowana ani budynkami ani urządzeniami, które stanowiłyby odrębną nieruchomość, Sprzedający informuje, iż podejmie wszelkie niezbędne działania celem usunięcia rozbieżności między stanem faktycznym a stanem ujawnionym w księgach wieczystych.

 

 1. Warunki uczestnictwa w przetargu

 

 1. W przetargu wziąć udział może każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a także przedstawiciele tych osób po przedłożeniu wraz z ofertą stosownego umocowania oraz odpisu z właściwego rejestru, z którego wynika sposób reprezentacji danego Oferenta.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 200.000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych i 00/100).
 3. Wadium, określone w ust. 2 winno być wniesione przelewem na numer rachunku bankowego: 55 1240 6292 1111 0010 6683 8880. prowadzony przez Bank Pekao Spółka Akcyjna w terminie do dnia 12 listopada 2019 roku.
 4. Sprzedający oświadcza, iż cena zakupu nieruchomości wskazana w ofercie Oferenta winna być powiększona o należny z tego tytułu podatek VAT.
 5. Oferent winien jest, pod rygorem odrzucenia jego oferty, złożyć wraz z ofertą potwierdzenie uiszczenia wadium oraz dokument wskazujący potwierdzenie reprezentacji Oferenta a w przypadku osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego oraz dokument, z którego wynika forma reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 7. W przypadku niewygrania przetargu, wadium zostanie zwrócone uczestnikowi w terminie 7 dni od dnia zakończenia przetargu na numer rachunku bankowego wskazany przez uczestnika.
 8. W przypadku uchylania się przez zwycięskiego uczestnika od zawarcia umowy, Geovita S.A. zastrzega sobie prawo do zatrzymania wadium oraz odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie uczestnika, zgodnie z art. 704 2 KC . Przepis art. 46 ust. 5 PZP stosuje się odpowiednio.
 9. Geovita S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu lub jego odwołania w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, w szczególności w przypadku nieotrzymania stosownych zgód korporacyjnych.
 10. W przypadku unieważnienia lub odwołania przetargu, wadium wpłacone przez uczestników zwrócone będzie zgodnie z trybem, określonym w ust. 7.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

 

 1. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem zgodnym z Działem VII ust. 2.
 2. Na ofertę składają się:
 3. Formularz oferty – Załącznik nr 2 lub 3 do Ogłoszenia (w zależności od ;
 4. W przypadku oferty składanej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – pełnomocnictwo uprawniające do reprezentacji wraz z odpisem właściwego rejestru;
 5. Potwierdzenie uiszczenia wadium.

 

 • Termin i miejsce składania ofert

 

 1. Oferty w formie pisemnej należy złożyć do dnia 12 listopada 2019 roku do godziny 11:00 w siedzibie Sprzedającego przy ul. Podchorążych 39A (00 – 722 Warszawa).
 2. Oferta winna być zabezpieczona w kopercie w sposób uniemożliwiający dostęp do jej treści dla osób postronnych. Oferent powinien oznaczyć ją w następujący sposób: „Oferta na zakup nieruchomości w Krakowie w postępowaniu przetargowym – NIE OTWIERAĆ PRZED 12 LISTOPADA 2019 R. GODZ: 12:00).

 

 • Termin i miejsce otwarcia ofert

 

 1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12 listopada 2019 roku o godzinie 12:00.
 2. Sprzedający oświadcza, iż otwarcie ofert będzie miało miejsce w siedzibie Spółki przy ul. Podchorążych 39A w Warszawie (00 – 722 Warszawa).
 3. Przewodniczący komisji sporządzi protokół z otwarcia ofert, który następnie zostanie opublikowany na stronie internetowej Sprzedającego (www.geovita.pl).

 

 1. Sposób oceny ofert i wybór oferty

 

 1. W przypadku przedłożenia wraz z ofertą dokumentów, o których mowa w Dziale VI ust. 2, Sprzedający (pod rygorem odrzucenia oferty) wezwie Oferenta w terminie 7 – dni do uzupełnienia braków. Przepis art. 46 ust. 4a PZP stosuje się odpowiednio.
 2. Sprzedający wskazuje, iż cena stanowi 100 % kryterium oceny ofert.
 3. Sprzedający zawrze umowę przedwstępną z Oferentem, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.
 4. Umowa przedwstępna zostanie zawarta nie wcześniej niż przed upływem miesiąca od dnia zakończenia postępowania i wyboru zwycięskiego Oferenta.
 5. O wyborze zwycięskiego Oferenta Sprzedający poinformuje w sposób odpowiadający sposobowi publikacji niniejszego ogłoszenia.
 6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Oferentów złoży oferty o takiej samej wartości, Sprzedający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z tymi oferentami, celem wyłonienia oferty najkorzystniejszej.
 7. W przypadku, gdy zwycięski Oferent odmówi podpisania umowy przedwstępnej na warunkach określonych w treści niniejszego ogłoszenia oraz jego oferty, lub gdy poprzez okoliczności przez niego zawinione podpisanie umowy przedwstępnej okaże się niemożliwe, Sprzedający zatrzyma wniesione przez niego wadium. Przepis art. 46 ust. 5 pkt 1) i 3) stosuje się odpowiednio.

 

 1. Informacje dodatkowe

 

 1. Uczestnicy postępowania mogą (w zakresie pytań dotyczących treści niniejszego ogłoszenia) kontaktować się z wyznaczonym pracownikiem Sprzedającego za pomocą poczty elektronicznej lub pod wskazanym numerem telefonu.
 2. Osobą kontaktową po stronie Sprzedającego jest Pan Mariusz Syska (marketing@geovita.pl; 691 914 474).
 3. Osoba kontaktowa po stronie Sprzedającego odpowie na wszelkie pytania uczestników postępowania lub osób zainteresowanych z zastrzeżeniem, iż zarówno przedmiot pytania jak i odpowiedź nie będą stanowiły czynu naruszającego rzetelność oraz obiektywność prowadzenia postępowania.
 4. Nabycie nieruchomości będącej przedmiotem licytacji przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278 t.j. z dnia 2017.12.07) wymagać będzie uprzedniego zezwolenia, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi.
 5. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geovita S.A. z siedzibą w Warszawie (Administrator), ul. Podchorążych 39a, 00 – 722 Warszawa. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail sekretariat@geovita.pl lub pisemnie na adres ul. Podchorążych 39a, 00 – 722 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji z interesantami i załatwieniu zgłaszanych przez nich spraw. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z realizacją ww. celów, w tym przede wszystkim dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom świadczącym usługi niezbędne do obsługi Państwa sprawy. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Przysługuje Pani/Panu także prawo sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dane zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie.

OGŁOSZENIE
O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI

I. Dane sprzedającego

Geovita Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Podchorążych 39A (00 – 722 Warszawa), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000425914, NIP: 526-27-34-680, REGON: 015529186, Kapitał zakładowy: 113.407.782,00 złotych (wniesiony w całości).

II. Informacje prawne

Z uwagi na fakt, iż Geovita S.A. jest podmiotem prawa prywatnego, do niniejszego postępowania nie jest wymagane stosowanie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) – „PZP”, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997, Nr 115, poz. 741 z późn. zm.) – „UGN” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.2004, Nr 207, poz. 2108), jednakże niektóre z przepisów w/w aktów prawnych stosuje się odpowiednio.

III. Przedmiot postępowania

 1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest działka o numerze 125/11, o powierzchni 1,1395 ha, obręb 54, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: KR1P/00479371/4.
 2. Nieruchomość położona jest w odległości 6,5 km od centrum Krakowa oraz 24 km od Lotniska Balice.
 1. Przedmiot sprzedaży stanowią działki gruntu w użytkowaniu wieczystym, zabudowane budynkami i urządzeniami stanowiącymi odrębną własność.
 2. Postępowanie nie jest podzielone na części.

IV. Informacje prawne dotyczące nieruchomości

 1. Nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 125/11, o powierzchni 1,1395 ha, obręb 54, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: KR1P/00479371/4, której właścicielem jest Skarb Państwa, zaś Sprzedający posiada prawo użytkowania wieczystego do 5 grudnia 2089
 2. Nieruchomość obciążona jest służebnością gruntową nieograniczoną w czasie i ustanowioną odpłatnie, za jednorazową odpłatnością polegającą na prawie przejazdu i przechodu na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki: Nr 125/9 o pow. 0,0268 ha oraz Nr 125/14 w pow. 0,1481 ha, położonej w Krakowie, dzielnica Nowa Huta, gmina Kraków, powiat Kraków, województwo małopolskie – całą powierzchnię działek, na rzecz:
  • każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki Nr 125/11 o 1,1395 ha,
 • każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki Nr 125/7 o 0,3150 ha,
 • każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki Nr 119/4 o 0,3930 ha.

V.  Warunki uczestnictwa w przetargu

 1. W przetargu wziąć udział może każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a także przedstawiciele tych osób po okazaniu stosownego umocowania.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 200.000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych i 00/100).
 3. Wadium, określone w ust. 2 winno być wniesione przelewem na numer rachunku bankowego: 55 1240 6292 1111 0010 6683 8880. prowadzony przez Bank Pekao Spółka Akcyjna w terminie do dnia 14 października 2019
 4. Sprzedający oświadcza, iż minimalna cena sprzedaży nieruchomości równa jest kwocie 4.000.000,00 złotych netto (słownie: cztery miliony złotych i 00/100), powiększonej o należny z tego tytułu podatek
 5. Oferent winien jest, pod rygorem odrzucenia jego oferty, złożyć wraz z ofertą potwierdzenie uiszczenia wadium oraz dokument wskazujący potwierdzenie reprezentacji Oferenta, a w przypadku osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego oraz dokument, z którego wynika forma reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 7. W przypadku niewygrania przetargu, wadium zostanie zwrócone uczestnikowi w terminie 7 dni od dnia zakończenia przetargu na numer rachunku bankowego wskazany przez
 8. W przypadku uchylania się przez zwycięskiego uczestnika od zawarcia umowy, Geovita S.A. zastrzega sobie prawo do zatrzymania wadium oraz odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie uczestnika, zgodnie z art. 704 § 2 KC . Przepis art. 46 ust. 5 PZP stosuje się odpowiednio.
 9. Geovita S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu lub jego odwołania w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, w szczególności  w  przypadku  niezłożenia przez żadnego z uczestników przetargu oferty wyższej lub równej od ceny wywoławczej nieruchomości oraz w przypadku nieotrzymania stosownych zgód korporacyjnych.
 10. W przypadku unieważnienia lub odwołania przetargu, wadium wpłacone przez uczestników zwrócone będzie zgodnie z trybem, określonym w 7.

VI. Sposób składania ofert

 1. Oferty w formie pisemnej należy złożyć do dnia 14 października 2019 roku do godziny 11:00 w siedzibie Sprzedającego przy ul. Podchorążych 39A (00 – 722 Warszawa).
 2. Oferta winna być zabezpieczona w kopercie w sposób uniemożliwiający dostęp do jej treści dla osób postronnych. Oferent powinien oznaczyć ją w następujący sposób: „Oferta na zakup nieruchomości w Krakowie w postępowaniu przetargowym – NIE OTWIERAĆ PRZED 14 PAŹDZIERNIKA 2019 R. GODZ: 12:00).

VII. Termin i sposób otwarcia ofert

 1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 14 października 2019 roku o godzinie 12:00.
 2. Sprzedający oświadcza, iż otwarcie ofert będzie miało miejsce w siedzibie Spółki przy ul. Podchorążych 39A w Warszawie (00 – 722 Warszawa).
 3. Przewodniczący komisji sporządzi protokół z otwarcia ofert, który następnie zostanie opublikowany na stronie internetowej Sprzedającego (www.geovita.pl).

VIII. Wybór Oferenta

 1. Sprzedający zawrze umowę przedwstępną z Oferentem, którego oferta w toku uznana zostanie za najkorzystniejszą.
 2. Umowa przedwstępna zostanie zawarta nie wcześniej niż przed upływem miesiąca  od dnia zakończenia licytacji i wyboru zwycięskiego
 3. O wyborze zwycięskiego Oferenta Sprzedający poinformuje w sposób odpowiadający sposobowi publikacji niniejszego ogłoszenia.
 4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Oferentów złoży oferty o takiej samej wartości, Sprzedający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z tymi oferentami, celem wyłonienia oferty

IX. Informacje dodatkowe

 1. Uczestnicy postępowania mogą (w zakresie pytań dotyczących treści niniejszego ogłoszenia) kontaktować się z wyznaczonym pracownikiem Sprzedającego za pomocą poczty elektronicznej lub pod wskazanym numerem
 2. Osobą kontaktową     po      stronie     Sprzedającego     jest     Pan     Mariusz     Syska (marketing@geovita.pl; 691 914 474).
 3. Osoba kontaktowa po stronie Sprzedającego odpowie na wszelkie pytania uczestników postępowania lub osób zainteresowanych z zastrzeżeniem, iż zarówno przedmiot pytania jak i odpowiedź nie będą stanowiły czynu naruszającego rzetelność oraz obiektywność prowadzenia
 4. Nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278 t.j. z dnia 2017.12.07) wymagać będzie uprzedniego zezwolenia, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju
 5. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geovita S.A. z siedzibą w Warszawie (Administrator), ul. Podchorążych 39a, 00-722 Warszawa. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail sekretariat@geovita.pl lub pisemnie na adres ul. Podchorążych 39a, 00-722 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6ust. 1 lit f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 –RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji z interesantami i załatwieniu zgłaszanych przez nich spraw. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z realizacją ww. celów, w tym przede wszystkim dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom świadczącym usługi niezbędne do obsługi Państwa sprawy. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Przysługuje Pani/Panu także prawo sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dane zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

GEOVITA S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Podchorążych 39A, 00-722 Warszawa

e-mail: sekretariat@geovita.pl

Ogłasza nieograniczony przetarg pisemny ofertowy na:

Sprzedaż nieruchomości stanowiących funkcjonalnie obiekt działający pod nazwą CENTRUM KONFERENCJI I REKREACJI GEOVITA W JUGOWICACH położony przy ulicy Gazowej 3, 58-321 Jugowice, gm. Walim, pow. Wałbrzyski, woj. Dolnośląskie.

 1. Pisemne oferty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NA ZAKUP CENTRUM KONFERENCJI I REKREACJI GEOVITA W JUGOWICACH – NIE OTWIERAĆ PRZED 31 lipca 2019r. godz. 13: 00” do dnia 31 lipca 2019 roku godz. 12: 00 na adres: GEOVITA S.A., ul. Podchorążych 39A, 00-722 Warszawa. Za dzień złożenia oferty uznaje się dzień jej wpływu do siedziby GEOVITA S.A. w Warszawie (00-722) przy ul Podchorążych 39A.
 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi bez udziału oferentów w dniu 31 lipca 2019 roku. o godz. 13: 00. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 3. Oferta powinna być opracowana zgodnie z Regulaminem przetargu dostępnym na stronie internetowej GEOVITA S.A. www.geovita.pl/przetargi bądź w Centrali GEOVITA S.A. z siedzibą w Warszawie.
 4. GEOVITA S.A. z siedzibą w Warszawie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu, unieważnienia przetargu w całości lub części, w każdym czasie bez podania przyczyny.
 5. Przedmiotem przetargu są:

I.

Dwie nieruchomości gruntowe, w tym nieruchomości zabudowane budynkami i budowlami o łącznej powierzchni 2,4049 ha, dla których Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste odpowiednio o nr: SW1W/00038250/1, SW1W/00010208/0. W skład przedmiotowych nieruchomości wchodzą 3 działki o następujących powierzchniach, nr ewidencyjnych oraz klasyfikacjach w ewidencji gruntów:

Działka o nr ew. 120/2 powierzchnia 1,5828 ha – Użytki gruntowe zostały określone, jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz) o powierzchni 0,6568 ha oraz inne tereny zabudowane (Bi) o powierzchni 0,9260 ha;
a) Działka o nr ew.120/3, powierzchnia 0,2639 ha;
b) Działka o nr ew. 124/1, powierzchnia 0,5582 ha – Użytki gruntowe zostały określone, jako pastwiska trwałe (PsIV) o powierzchni 0,4560 ha, rowy (W) o powierzchni 0,0110 i nieużytki (N) o powierzchni 0,0912 ha;

II.

Przedmiot sprzedaży jest ogrodzony, a jego teren częściowo utwardzony. Posadowione na tym terenie nieruchomości budynki i budowle są w zadowalającym stanie technicznym i pochodzą z lat 70-tych. Przedmiot sprzedaży do roku 2017 wykorzystywany był, jako ośrodek hotelowy posiadający 98 miejsc hotelowych w pokojach 1, 2, 3 i 4 osobowych, jak też apartament i pokoje typu studio oraz zaplecze konferencyjne (3 sale) oraz rekreacyjne.

III.

Wobec zaistniałej sytuacji prawnej braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Walim zgodnie ze Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Walim:
a) Działka o nr ew. 120/2 przeznaczona jest pod tereny z przewagą zabudowy usługowej (z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej),
b) Działka o nr ew.120/3 przeznaczona jest pod tereny z przewagą zabudowy usługowej (z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej),
c) Działka o nr ew. 124/1 przeznaczona jest pod tereny z przewagą zabudowy usługowej (z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej), a w części pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowo – rekreacyjnej.

IV.

Nabywca w przypadku zaistnienia prawnych przesłanek do uzyskania zgód odpowiednich organów administracyjnych, w tym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, będzie zobowiązany do uzyskania zgody w zakresie praw do zakupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

V.

Nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278 t.j. z dnia 2017.12.07) wymagać będzie uprzedniego zezwolenia, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej,

a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

6. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi: 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych – cena nie uwzględnia podatku VAT.

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) zgodnie z Regulaminem przetargu dostępnym na stronie internetowej GEOVITA S.A. www.geovita.pl/przetargi bądź w Centrali GEOVITA S.A. z siedzibą w Warszawie.

8. Zdjęcia oraz informacje na temat wyżej wymienionych nieruchomości dostępne są na stronie internetowej GEOVITA S.A. www.geovita.pl lub będą udostępnione osobom zainteresowanym na żądanie.

9. Dodatkowych Informacji w sprawie postępowania udziela również przedstawiciel sprzedającego pod nr tel. 885 901 181 lub 691 914 474.


Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę lokalu kawiarni

Geovita S.A. w Warszawie Centrum Konferencji Geovita w Lądku Zdroju, ul. Graniczna 14 zaprasza do składania ofert na dzierżawę lokalu kawiarni znajdującego się w obiekcie CKiR Geovita w Lądku Zdroju.

Lokal będący przedmiotem dzierżawy jak również obowiązki przyszłego dzierżawcy, wskazane zostały w Regulaminie określającym warunki postępowania, którego celem jest wybór podmiotu, który wydzierżawi ww. lokal.

I. Nazwa i siedziba Wydzierżawiającego: Geovita S.A. w Warszawie

Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita w Lądku Zdroju

Ul. Graniczna 14

57 – 540 Lądek Zdrój

NIP 526-27-34-680

II. Opis przedmiotu dzierżawy: wyposażony lokal użytkowy kawiarni zlokalizowany na parterze budynku hotelowego Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita w Lądku Zdroju przy ul. Granicznej 14 (wejście do kawiarni przez hall główny budynku) – działka 157 Obręb Stary Zdrój

III. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć nieruchomość: miejsce – jak w pkt. II w terminie wcześniej uzgodnionym z Iwoną Wastrak – dyrektorem CKi R Geovita lub Alicją Kubiesa – kierownikiem działu żywienia CKiR Geovita – Tel. : 605 300 440

IV. Ogólne warunki współpracy:

Ogólne warunki współpracy przedstawione zostały w Regulaminie określającym warunki postępowania. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo uzupełniania i dalszego doprecyzowania warunków dzierżawy na dowolnym etapie postępowania przetargowego, w tym zapisów zawartych w Regulaminie określającym warunki postępowania, Formularzu oferty wstępnej, Umowy dzierżawy.

V. Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 27 listopada 2017 roku do godziny 10.00 pod adresem:

CKiR Geovita, ul. Graniczna 14, 57-540 Lądek Zdrój

Oferty proszę dostarczać w zaklejonych kopertach z napisem: Oferta na dzierżawę lokalu kawiarni CKiR Geovita w Lądku Zdroju

VI. Ogłoszenia

Ogłoszenie będzie zamieszczone na : WWW.geovita.pl

VII. Dokumenty:

Załącznik nr 1       – Regulamin określający warunki postępowania

Załącznik nr 2       – Formularz oferty wstępnej

Załącznik nr 3       – Umowa dzierżawy lokalu

Załącznik nr 4       – Wyposażenie lokalu kawiarni CKiR Geovita w Lądku Zdroju