Przetargi

 Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę lokalu kawiarni

Geovita S.A. w Warszawie Centrum Konferencji Geovita w Lądku Zdroju, ul. Graniczna 14 zaprasza do składania ofert na dzierżawę lokalu kawiarni znajdującego się w obiekcie CKiR Geovita w Lądku Zdroju.

Lokal będący przedmiotem dzierżawy jak również obowiązki przyszłego dzierżawcy, wskazane zostały w Regulaminie określającym warunki postępowania, którego celem jest wybór podmiotu, który wydzierżawi ww. lokal.

I. Nazwa i siedziba Wydzierżawiającego: Geovita S.A. w Warszawie

Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita w Lądku Zdroju

Ul. Graniczna 14

57 – 540 Lądek Zdrój

NIP 526-27-34-680

II. Opis przedmiotu dzierżawy: wyposażony lokal użytkowy kawiarni zlokalizowany na parterze budynku hotelowego Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita w Lądku Zdroju przy ul. Granicznej 14 (wejście do kawiarni przez hall główny budynku) – działka 157 Obręb Stary Zdrój

III. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć nieruchomość: miejsce – jak w pkt. II w terminie wcześniej uzgodnionym z Iwoną Wastrak – dyrektorem CKi R Geovita lub Alicją Kubiesa – kierownikiem działu żywienia CKiR Geovita – Tel. : 605 300 440

IV. Ogólne warunki współpracy:

Ogólne warunki współpracy przedstawione zostały w Regulaminie określającym warunki postępowania. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo uzupełniania i dalszego doprecyzowania warunków dzierżawy na dowolnym etapie postępowania przetargowego, w tym zapisów zawartych w Regulaminie określającym warunki postępowania, Formularzu oferty wstępnej, Umowy dzierżawy.

V. Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 27 listopada 2017 roku do godziny 10.00 pod adresem:

CKiR Geovita, ul. Graniczna 14, 57-540 Lądek Zdrój

Oferty proszę dostarczać w zaklejonych kopertach z napisem: Oferta na dzierżawę lokalu kawiarni CKiR Geovita w Lądku Zdroju

VI. Ogłoszenia

Ogłoszenie będzie zamieszczone na : WWW.geovita.pl

VII. Dokumenty:

Załącznik nr 1       – Regulamin określający warunki postępowania

Załącznik nr 2       – Formularz oferty wstępnej

Załącznik nr 3       – Umowa dzierżawy lokalu

Załącznik nr 4       – Wyposażenie lokalu kawiarni CKiR Geovita w Lądku Zdroju