Przetargi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

GEOVITA S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Podchorążych 39A, 00-722 Warszawa

e-mail: sekretariat@geovita.pl

Ogłasza nieograniczony przetarg pisemny ofertowy na:

Sprzedaż nieruchomości stanowiących funkcjonalnie obiekt działający pod nazwą CENTRUM KONFERENCJI I REKREACJI GEOVITA W JUGOWICACH położony przy ulicy Gazowej 3, 58-321 Jugowice, gm. Walim, pow. Wałbrzyski, woj. Dolnośląskie.

  1. Pisemne oferty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NA ZAKUP CENTRUM KONFERENCJI I REKREACJI GEOVITA W JUGOWICACH – NIE OTWIERAĆ PRZED 31 lipca 2019r. godz. 13: 00” do dnia 31 lipca 2019 roku godz. 12: 00 na adres: GEOVITA S.A., ul. Podchorążych 39A, 00-722 Warszawa. Za dzień złożenia oferty uznaje się dzień jej wpływu do siedziby GEOVITA S.A. w Warszawie (00-722) przy ul Podchorążych 39A.
  2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi bez udziału oferentów w dniu 31 lipca 2019 roku. o godz. 13: 00. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
  3. Oferta powinna być opracowana zgodnie z Regulaminem przetargu dostępnym na stronie internetowej GEOVITA S.A. www.geovita.pl/przetargi bądź w Centrali GEOVITA S.A. z siedzibą w Warszawie.
  4. GEOVITA S.A. z siedzibą w Warszawie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu, unieważnienia przetargu w całości lub części, w każdym czasie bez podania przyczyny.
  5. Przedmiotem przetargu są:

I.

Dwie nieruchomości gruntowe, w tym nieruchomości zabudowane budynkami i budowlami o łącznej powierzchni 2,4049 ha, dla których Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste odpowiednio o nr: SW1W/00038250/1, SW1W/00010208/0. W skład przedmiotowych nieruchomości wchodzą 3 działki o następujących powierzchniach, nr ewidencyjnych oraz klasyfikacjach w ewidencji gruntów:

Działka o nr ew. 120/2 powierzchnia 1,5828 ha – Użytki gruntowe zostały określone, jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz) o powierzchni 0,6568 ha oraz inne tereny zabudowane (Bi) o powierzchni 0,9260 ha;
a) Działka o nr ew.120/3, powierzchnia 0,2639 ha;
b) Działka o nr ew. 124/1, powierzchnia 0,5582 ha – Użytki gruntowe zostały określone, jako pastwiska trwałe (PsIV) o powierzchni 0,4560 ha, rowy (W) o powierzchni 0,0110 i nieużytki (N) o powierzchni 0,0912 ha;

II.

Przedmiot sprzedaży jest ogrodzony, a jego teren częściowo utwardzony. Posadowione na tym terenie nieruchomości budynki i budowle są w zadowalającym stanie technicznym i pochodzą z lat 70-tych. Przedmiot sprzedaży do roku 2017 wykorzystywany był, jako ośrodek hotelowy posiadający 98 miejsc hotelowych w pokojach 1, 2, 3 i 4 osobowych, jak też apartament i pokoje typu studio oraz zaplecze konferencyjne (3 sale) oraz rekreacyjne.

III.

Wobec zaistniałej sytuacji prawnej braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Walim zgodnie ze Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Walim:
a) Działka o nr ew. 120/2 przeznaczona jest pod tereny z przewagą zabudowy usługowej (z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej),
b) Działka o nr ew.120/3 przeznaczona jest pod tereny z przewagą zabudowy usługowej (z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej),
c) Działka o nr ew. 124/1 przeznaczona jest pod tereny z przewagą zabudowy usługowej (z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej), a w części pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowo – rekreacyjnej.

IV.

Nabywca w przypadku zaistnienia prawnych przesłanek do uzyskania zgód odpowiednich organów administracyjnych, w tym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, będzie zobowiązany do uzyskania zgody w zakresie praw do zakupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

V.

Nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278 t.j. z dnia 2017.12.07) wymagać będzie uprzedniego zezwolenia, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej,

a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

6. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi: 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych – cena nie uwzględnia podatku VAT.

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) zgodnie z Regulaminem przetargu dostępnym na stronie internetowej GEOVITA S.A. www.geovita.pl/przetargi bądź w Centrali GEOVITA S.A. z siedzibą w Warszawie.

8. Zdjęcia oraz informacje na temat wyżej wymienionych nieruchomości dostępne są na stronie internetowej GEOVITA S.A. www.geovita.pl lub będą udostępnione osobom zainteresowanym na żądanie.

9. Dodatkowych Informacji w sprawie postępowania udziela również przedstawiciel sprzedającego pod nr tel. 885 901 181 lub 691 914 474.


Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę lokalu kawiarni

Geovita S.A. w Warszawie Centrum Konferencji Geovita w Lądku Zdroju, ul. Graniczna 14 zaprasza do składania ofert na dzierżawę lokalu kawiarni znajdującego się w obiekcie CKiR Geovita w Lądku Zdroju.

Lokal będący przedmiotem dzierżawy jak również obowiązki przyszłego dzierżawcy, wskazane zostały w Regulaminie określającym warunki postępowania, którego celem jest wybór podmiotu, który wydzierżawi ww. lokal.

I. Nazwa i siedziba Wydzierżawiającego: Geovita S.A. w Warszawie

Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita w Lądku Zdroju

Ul. Graniczna 14

57 – 540 Lądek Zdrój

NIP 526-27-34-680

II. Opis przedmiotu dzierżawy: wyposażony lokal użytkowy kawiarni zlokalizowany na parterze budynku hotelowego Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita w Lądku Zdroju przy ul. Granicznej 14 (wejście do kawiarni przez hall główny budynku) – działka 157 Obręb Stary Zdrój

III. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć nieruchomość: miejsce – jak w pkt. II w terminie wcześniej uzgodnionym z Iwoną Wastrak – dyrektorem CKi R Geovita lub Alicją Kubiesa – kierownikiem działu żywienia CKiR Geovita – Tel. : 605 300 440

IV. Ogólne warunki współpracy:

Ogólne warunki współpracy przedstawione zostały w Regulaminie określającym warunki postępowania. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo uzupełniania i dalszego doprecyzowania warunków dzierżawy na dowolnym etapie postępowania przetargowego, w tym zapisów zawartych w Regulaminie określającym warunki postępowania, Formularzu oferty wstępnej, Umowy dzierżawy.

V. Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 27 listopada 2017 roku do godziny 10.00 pod adresem:

CKiR Geovita, ul. Graniczna 14, 57-540 Lądek Zdrój

Oferty proszę dostarczać w zaklejonych kopertach z napisem: Oferta na dzierżawę lokalu kawiarni CKiR Geovita w Lądku Zdroju

VI. Ogłoszenia

Ogłoszenie będzie zamieszczone na : WWW.geovita.pl

VII. Dokumenty:

Załącznik nr 1       – Regulamin określający warunki postępowania

Załącznik nr 2       – Formularz oferty wstępnej

Załącznik nr 3       – Umowa dzierżawy lokalu

Załącznik nr 4       – Wyposażenie lokalu kawiarni CKiR Geovita w Lądku Zdroju