Przetargi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zarząd Spółki Geovita S.A. z/s w Warszawie ogłasza nabór pisemnych ofert na oddanie nieruchomości – obiektu CENTRUM KONFERENCJI I REKREACJI GEOVITA W JUGOWICACH położonego przy ulicy Gazowej 3, 58-321 Jugowice, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania. Forma przyszłego stosunku prawnego zostanie ustalona  w toku dalszych negocjacji z wybranymi oferentami.

Opis przedmiotu:

Przedmiotem przeznaczonym do oddania do odpłatnego korzystania jest nieruchomość zabudowana budynkami i budowlami o ogólnej powierzchni 2,5356 ha. Nieruchomość składa się z trzech nieruchomości gruntowych, na którą składają się 4 działki o następujących nr ewidencyjnych oraz sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako:

 • Działka nr ew. 120/2 powierzchnia 1,5828 ha – Użytki gruntowe zostały określone jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz) o powierzchni 0,6568 ha oraz inne tereny zabudowane (Bi) o powierzchni 0,9260 ha;
 • Działka nr ew.120/3, powierzchnia 0,2639 ha;
 • Działka nr ew. 124/1, powierzchnia 0,5582 ha – Użytki gruntowe zostały określone jako pastwiska trwałe (PsIV) o powierzchni 0,4560 ha, rowy (W) o powierzchni 0,0110 i nieużytki (N) o powierzchni 0,0912 ha;
 • Działka nr 131/1 powierzchnia 0,1307 ha – Użytki gruntowe zostały określone jako pastwiska trwałe (PsV) o powierzchni 0,1307 ha.

Dla wyżej opisanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr SW1W/00038250/1, SW1W/00010208/0, SW1W/00031019/1.

Przedmiot dzierżawy jest ogrodzony, a teren częściowo utwardzony. Budynki i budowle na tym terenie są w zadowalającym stanie technicznym i pochodzą z lat 70-tych. Przedmiot odpłatnego korzystania wykorzystywany był jako ośrodek hotelowy posiadający 98 miejsc w pokojach 1, 2, 3 i 4 osobowych, jak też apartament i pokoje studio. Ośrodek posiada też zaplecze konferencyjne (3 sale) rekreacyjne.

Warunki oddania do odpłatnego korzystania:

 • oferent zobowiązany będzie do prowadzenia działalności gospodarczej, korzystając z istniejących obiektów budowlanych,
 • oferent przejmie wszelkie obowiązki związane z należytym utrzymaniem całej nieruchomości i jej ubezpieczeniem,
 • oferent będzie ponosił nakłady na nieruchomość z własnych środków finansowych,
 • oferent będzie mógł przeprowadzać roboty budowlane związane z przebudową, rozbudową, modernizacją, remontami budowlanymi oraz ulepszeniem obiektów budowlanych pod warunkiem zachowania przepisów prawa w tym zakresie obowiązującym oraz po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody oferującego,
 • oferent nie będzie dochodził roszczeń finansowych względem oferującego z tytułu nakładów poniesionych na nieruchomość, także w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy.
 1. Pisemne oferty należy składać osobiście albo listem poleconym w zamkniętych kopertach z opisem „Oferta na odpłatne korzystanie z nieruchomości Jugowice” w siedzibie Spółki w Warszawie (00-722) przy ulicy Podchorążych 39A w terminie do dnia 25 marca 2019 roku. W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty liczy się data ich faktycznego wpływu do siedziby Spółki.
 2. Oferta powinna zawierać:
 • dane dotyczące nazwy i siedziby oferenta,
 • odpisy wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • oświadczenie oferenta o nadanych numerach NIP i REGON,
 • wskazanie osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania oferenta przy prowadzeniu negocjacji,
 • proponowany sposób zagospodarowania nieruchomości, rodzaj działalności gospodarczej, na którą nieruchomość będzie wykorzystywana, zakładany minimalny okres wykorzystywania nieruchomości, proponowana kwota wynagrodzenia za odpłatne wykorzystywanie nieruchomości w stosunku miesięcznym netto.

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 marca 2019 roku  o godz. 11.00 w siedzibie Spółki Geovita S.A. w Warszawie. Otwarcie ofert będzie jawne. Oferenci mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

 1. Spółka Geovita S.A. w terminie siedmiu dni od dnia otwarcia ofert uzgodni termin przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Celem negocjacji będzie uzgodnienie formy prawnej odpłatnego korzystania z nieruchomości oraz istotnych postanowień Umowy.
 1. Spółka Geovita S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zakończenia postępowania pisemnego naboru ofert na dzierżawę nieruchomości bez wyboru którejkolwiek oferty.
 1. Ogłoszenie o naborze ofert opublikowano na stronie internetowej Spółka Geovita S.A. pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/geovita

Z poważaniem,

Zarząd Spółki


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zarząd Spółki Geovita S.A. z/s w Warszawie ogłasza nabór pisemnych ofert na oddanie nieruchomości – obiektu CENTRUM KONFERENCJI I REKREACJI GEOVITA W JUGOWICACH położonego przy ulicy Gazowej 3, 58-321 Jugowice, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania. Forma przyszłego stosunku prawnego zostanie ustalona  w toku dalszych negocjacji z wybranymi oferentami.

 1. Opis przedmiotu:

Przedmiotem przeznaczonym do oddania do odpłatnego korzystania jest nieruchomość zabudowana budynkami i budowlami o ogólnej powierzchni 2,5356 ha. Nieruchomość składa się z trzech nieruchomości gruntowych, na którą składają się 4 działki o następujących nr ewidencyjnych oraz sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako:

 • Działka nr ew. 120/2 powierzchnia 1,5828 ha – Użytki gruntowe zostały określone jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz) o powierzchni 0,6568 ha oraz inne tereny zabudowane (Bi) o powierzchni 0,9260 ha;
 • Działka nr ew.120/3, powierzchnia 0,2639 ha;
 • Działka nr ew. 124/1, powierzchnia 0,5582 ha – Użytki gruntowe zostały określone jako pastwiska trwałe (PsIV) o powierzchni 0,4560 ha, rowy (W) o powierzchni 0,0110 i nieużytki (N) o powierzchni 0,0912 ha;
 • Działka nr 131/1 powierzchnia 0,1307 ha – Użytki gruntowe zostały określone jako pastwiska trwałe (PsV) o powierzchni 0,1307 ha.

Dla wyżej opisanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr SW1W/00038250/1, SW1W/00010208/0, SW1W/00031019/1.

Przedmiot dzierżawy jest ogrodzony, a teren częściowo utwardzony. Budynki i budowle na tym terenie są w zadowalającym stanie technicznym i pochodzą z lat 70-tych. Przedmiot odpłatnego korzystania wykorzystywany był jako ośrodek hotelowy posiadający 98 miejsc w pokojach 1, 2, 3 i 4 osobowych, jak też apartament i pokoje studio. Ośrodek posiada też zaplecze konferencyjne (3 sale) rekreacyjne.

 1. Warunki oddania do odpłatnego korzystania:
 • oferent zobowiązany będzie do prowadzenia działalności gospodarczej, korzystając z istniejących obiektów budowlanych,
 • oferent przejmie wszelkie obowiązki związane z należytym utrzymaniem całej nieruchomości i jej ubezpieczeniem,
 • oferent będzie ponosił nakłady na nieruchomość z własnych środków finansowych,
 • oferent będzie mógł przeprowadzać roboty budowlane związane z przebudową, rozbudową, modernizacją, remontami budowlanymi oraz ulepszeniem obiektów budowlanych pod warunkiem zachowania przepisów prawa w tym zakresie obowiązującym oraz po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody oferującego,
 • oferent nie będzie dochodził roszczeń finansowych względem oferującego z tytułu nakładów poniesionych na nieruchomośc, także w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy.
 1. Pisemne oferty należy składać osobiście albo listem poleconym w zamkniętych kopertach z opisem „Oferta na odpłatne korzystanie z nieruchomości Jugowice” w siedzibie Spółki w Warszawie (00-722) przy ulicy Podchorążych 39A w terminie do dnia 15 października 2018 roku. W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty liczy się data ich faktycznego wpływu do siedziby Spółki.
 2. Oferta powinna zawierać:
 • dane dotyczące nazwy i siedziby oferenta,
 • odpisy wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • oświadczenie oferenta o nadanych numerach NIP i REGON,
 • wskazanie osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania oferenta przy prowadzeniu negocjacji,
 • proponowany sposób zagospodarowania nieruchomości, rodzaj działalności gospodarczej, na którą nieruchomość będzie wykorzystywana, zakładany minimalny okres wykorzystywania nieruchomości, proponowana kwota wynagrodzenia za odpłatne wykorzystywanie nieruchomości w stosunku miesięcznym netto.
 1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 października 2018 roku  o godz. 11.00 w siedzibie Spółki Geovita S.A. w Warszawie. Otwarcie ofert będzie jawne. Oferenci mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

 1. Spółka Geovita S.A. w terminie siedmiu dni od dnia otwarcia ofert uzgodni termin przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Celem negocjacji będzie uzgodnienie formy prawnej odpłatnego korzystania z nieruchomości oraz istotnych postanowień Umowy.
 2. Spółka Geovita S.A. zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania pisemnego

naboru ofert na dzierżawę nieruchomości bez wyboru którejkolwiek oferty.

 1. Ogłoszenie o naborze ofert opublikowano na stronie internetowej Spółka Geovita S.A. pod adresem: http://www.geovita.pl

Z poważaniem,

Zarząd Spółki

 


Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę lokalu kawiarni

Geovita S.A. w Warszawie Centrum Konferencji Geovita w Lądku Zdroju, ul. Graniczna 14 zaprasza do składania ofert na dzierżawę lokalu kawiarni znajdującego się w obiekcie CKiR Geovita w Lądku Zdroju.

Lokal będący przedmiotem dzierżawy jak również obowiązki przyszłego dzierżawcy, wskazane zostały w Regulaminie określającym warunki postępowania, którego celem jest wybór podmiotu, który wydzierżawi ww. lokal.

I. Nazwa i siedziba Wydzierżawiającego: Geovita S.A. w Warszawie

Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita w Lądku Zdroju

Ul. Graniczna 14

57 – 540 Lądek Zdrój

NIP 526-27-34-680

II. Opis przedmiotu dzierżawy: wyposażony lokal użytkowy kawiarni zlokalizowany na parterze budynku hotelowego Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita w Lądku Zdroju przy ul. Granicznej 14 (wejście do kawiarni przez hall główny budynku) – działka 157 Obręb Stary Zdrój

III. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć nieruchomość: miejsce – jak w pkt. II w terminie wcześniej uzgodnionym z Iwoną Wastrak – dyrektorem CKi R Geovita lub Alicją Kubiesa – kierownikiem działu żywienia CKiR Geovita – Tel. : 605 300 440

IV. Ogólne warunki współpracy:

Ogólne warunki współpracy przedstawione zostały w Regulaminie określającym warunki postępowania. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo uzupełniania i dalszego doprecyzowania warunków dzierżawy na dowolnym etapie postępowania przetargowego, w tym zapisów zawartych w Regulaminie określającym warunki postępowania, Formularzu oferty wstępnej, Umowy dzierżawy.

V. Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 27 listopada 2017 roku do godziny 10.00 pod adresem:

CKiR Geovita, ul. Graniczna 14, 57-540 Lądek Zdrój

Oferty proszę dostarczać w zaklejonych kopertach z napisem: Oferta na dzierżawę lokalu kawiarni CKiR Geovita w Lądku Zdroju

VI. Ogłoszenia

Ogłoszenie będzie zamieszczone na : WWW.geovita.pl

VII. Dokumenty:

Załącznik nr 1       – Regulamin określający warunki postępowania

Załącznik nr 2       – Formularz oferty wstępnej

Załącznik nr 3       – Umowa dzierżawy lokalu

Załącznik nr 4       – Wyposażenie lokalu kawiarni CKiR Geovita w Lądku Zdroju