Przetargi

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI (ZNAK SPRAWY: 02/DZ/GEO/2020)
I. Dane Wydzierżawiającego
Wydzierżawiającym jest Geovita Spółka Akcyjna z siedzibą w Jadwisinie, przy ul. Ogrodowej 31 (05 – 140 Jadwisin gm. Serock), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000425914, NIP 5262734680, REGON 015529186, kapitał zakładowy: 113.407.782,00 PLN (wniesiony w całości).
II. Informacje prawne
1. Geovita S.A. jest podmiotem prawa prywatnego. Przedmiotowe postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) (dalej PZP), ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997, Nr 115, poz. 741 z późn. zm) (dalej UGN) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2004, Nr 207, poz. 2108). Jednakże celem zagwarantowania przejrzystości i poprawności prawej postępowania, niektóre przepisy w/w aktów prawnych stosuje się wprost.
2. Niniejsze postępowanie prowadzi się w języku polskim w formie pisemnej.
3. Postępowanie przeprowadza się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania uczestników, zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.
4. Wydzierżawiający oświadcza, iż czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
5. Wydzierżawiający może odwołać postępowanie na każdym jego etapie bez podawania przyczyn.
6. Dzierżawca ponosi wszystkie koszty eksploatacyjne związane z dostawą mediów oraz za usługi wywozu odpadów.
7. Dzierżawca będzie zobowiązany do utrzymania obiektu w stanie niepogorszonym przez cały okres dzierżawy.
8. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać go Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie 14 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Dzierżawca podda się egzekucji w zakresie o którym mowa w zdaniu powyżej.
9. Dzierżawca zobowiązany jest najpóźniej w chwili podpisania umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zakres zabezpieczenia zostanie określony w treści umowy.
10. Zabezpieczenie o którym mowa w ust. 9 powyżej Dzierżawca wniesie najpóźniej w chwili podpisywania umowy w:
a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
11. Wysokość zabezpieczenia określona będzie w wysokości 10% wartości rocznego czynszu dzierżawy brutto.
12. Wydzierżawiający informuje, iż zgodnie z wolą stron umowy, w ramach stosunku dzierżawy podjęta zostanie decyzja w zakresie ewentualnego zastosowania art. 231 Kodeksu pracy.
III. Etapy postępowania
1. Postępowanie podzielone jest na etapy.
2. Etap I – część jawna przetargu z udziałem oferentów – tj. otwarcie ofert, odczytanie nazwisk (nazw) i adresów oferentów oraz proponowane w ofertach stawki czynszu dzierżawy.
3. Etap II – analiza ofert pod kątem zgodności z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o przetargu i ocena ofert w oparciu o wskazane w warunkach przetargu kryteria oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

IV. Opis przedmiotu postępowania
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dzierżawa nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 5/2 (obręb 0001 Gronów), o powierzchni 61.200,00 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: ZG1S/00007400/2.
2. Nieruchomość znajduje się w miejscowości Gronów, gmina Łagów, powiat świebodziński, województwo lubuskie. Położona jest w odległości 440 km na północny – zachód od Warszawy i ok. 50 km od granicy niemieckiej. Gronów zlokalizowany jest w odległości ok. 17 km od Świebodzinie oraz ok. 1,5 km od Jeziora Łagowskiego (w pobliżu Łagowsko – Solęcińskiego Parku Krajobrazowego).
3. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 113. W odległości ok. 1 km od obiektu przebiega droga krajowa nr 92, stanowiąca bezpośrednie połączenie Gronowa ze Świebodzinem. W podobnej odległości znajduje się także autostrada A2.
4. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla obszaru obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Łagów, zgodnie z którym teren nieruchomości przeznaczony jest pod usługi publiczne i komercyjne.
5. Na terenie przedmiotowej nieruchomości znajduje się Hotel Bukowy Dworek*** wraz z infrastrukturą i zapleczem noclegowym i gastronomicznym. Budynek hotelowy posiada 3 kondygnacje oraz powierzchnię użytkową w wysokości 4.612,00 m2. Liczba pokoi wynosi 52, miejsc noclegowych – 118. Obiekt posiada 6 sal konferencyjnych o łącznej pojemności 150 osób. W Hotelu funkcjonuje sauna. Na terenie nieruchomości znajduje się również infrastruktura sportowa oraz parking. Nadto w Hotelu znajdują się:
a. Restauracja z barem, sala bankietowa, ogród zimowy – 150 miejsc;
b. Ogród letni przy restauracji;
c. Całoroczny dom grillowy (80 miejsc);
d. Miejsce na ognisko;
e. Drink bar z salą taneczną (50 miejsc)
f. Namiot plenerowy (200 miejsc);
g. 13 domków noclegowych 2 i 3 – osobowych.

Nieruchomość posiada dostęp do podstawowych mediów, tj. energii elektrycznej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
8. Na terenie nieruchomości znajduje się sieć chodników i dróg wewnętrznych oraz szereg budowli takich jak: sieć oświetleniowa, linie kablowe średniego i niskiego napięcia, studnie głębinowe, drogi i place.
9. Nieruchomość z trzech stron otoczona jest ogrodzeniem z przęseł z prętów stalowych i kamienia na podmurówce, od strony północnej zaś ogrodzenie stanowi siatka.
V. Okres dzierżawy
1. Okres dzierżawy rozpocznie się od dnia 1 września 2020 roku i trwać będzie co najmniej przez 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, tj. do dnia 31 sierpnia 2021 roku.
2. Wydzierżawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu trwania stosunku dzierżawy, z zastrzeżeniem, iż sam czas trwania dzierżawy nie może być krótszy niż 12 pełnych miesięcy kalendarzowych.
VI. Wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 10.000,00 PLN.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Wydzierżawiającego o numerze 55 1240 6292 1111 0010 6683 8880.
4. Wadium wniesione w pieniądzu Wydzierżawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 lit. b – e, odpowiadać musi wymogom przewidzianym dla poręczeń lub gwarancji w PZP.
6. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2020 roku do godziny 12:00. Za datę wniesienia wadium uznaje się tym samym moment zaksięgowania środków na rachunku Wydzierżawiającego.
7. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 lit. b – e, winno być wniesione najpóźniej wraz z ofertą.
8. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zaliczone czynszu za dzierżawę nieruchomości.
9. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, którego oferta nie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, podlega zwrotowi w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników etapu II postępowania.
10. Wydzierżawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli uczestnik postępowania, którego oferta została wybrana:
a. Odmówił podpisania umowy dzierżawy na warunkach określonych w ofercie;
b. Nie przedłożył zabezpieczenia, o którym mowa w Dziale II ust. 9 niniejszego Ogłoszenia;
c. Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie.
11. Wydzierżawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli uczestnik postępowania, w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych oferty nie złożył oświadczeń lub dokumentów wymagalnych w postępowaniu, pełnomocnictwa lub nie wyraził zgody na poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w treści oferty.
VII. Minimalny czynsz dzierżawy oraz dokumenty wymagane w treści oferty
1. Wydzierżawiający oświadcza, iż minimalna stawka miesięczna czynszu dzierżawy nie może być niższa niż 50.000,00 PLN + 23% VAT.
2. Uczestnik postępowania powinien złożyć ofertę na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

3. W przypadku uczestnika niebędącego osobą fizyczną, wraz z ofertą należy przedłożyć wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego.
4. W przypadku pełnomocnika podmiotu o którym mowa w ust. 3 powyżej, wraz z ofertą należy przedłożyć dokument umocowania, uprawniający pełnomocnika do złożenia oferty w postępowaniu.
5. Uczestnik postępowania, który wniósł wadium w formie określonej w Dziale VI ust. 2 wraz z ofertą powinien przedłożyć dowód potwierdzający fakt wniesienia zabezpieczenia wadialnego.
6. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
7. Kopie dokumentów, składane wraz ofertą, winny posiadać potwierdzenie za zgodność z oryginałem.
8. Oferta oraz wszelkie dokumenty wraz z nią przedkładane winny być opatrzone podpisem uczestnika postępowania lub osoby przez niego umocowanej.
VIII. Termin i miejsce składania ofert
1. Uczestnik postępowania składa ofertę w terminie do 14 sierpnia 2020 roku do godziny 12:00.
2. Oferta wraz z załącznikami powinna zostać złożona w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „OFERTA W POSTĘPOWANIU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI (ZNAK SPRAWY: 02/DZ/GEO/2020) – NIE OTWIERAĆ PRZED 14.08.2020 R., GODZ. 12:15”.
3. Miejscem składania ofert jest recepcja Centrum Szkoleń i Konferencji Geovita w Jadwisinie, przy ul. Ogrodowej 31, 05 – 140 Jadwisin gm. Serock.
4. Otwarcie ofert nastąpi w Centrum Szkoleń i Konferencji Geovita w Jadwisinie, przy ul. Ogrodowej 31, 05 – 140 Jadwisin gm. Serock, o godzinie 12:15.
5. Otwarcie ofert jest jawne. Wyniki otwarcia zostaną opublikowane na internetowej platformie zakupowej Wydzierżawiającego.
IX. Kryteria oceny ofert

1. Wydzierżawiający oświadcza, iż uczestnik postępowania może zdobyć maksymalnie 100 pkt w ramach oceny oferty.
2. Wysokość czynszu dzierżawnego stanowi 70% kryterium oceny ofert.
3. Ocena kryterium ceny będzie liczona wg wzoru:
Ilość punktów = Cmin/Cwn x 100 pkt x waga kryterium
Gdzie:
Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych,
Cwn – cena zaproponowana przez wykonawcę
4. Określony przez uczestnika postępowania czas trwania stosunku dzierżawy stanowi 30% kryterium oceny ofert, przy czym:
a. Okres do 12 miesięcy – 10 pkt;
b. Okres od 12 do 24 miesięcy – 20 pkt;
c. Okres powyżej 24 miesięcy – 30 pkt.
5. W przypadku uzyskania przez co najmniej dwóch uczestników postępowania równej liczby punktów, Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia indywidualnych negocjacji celem wyłonienia zwycięskiej oferty.
X. Informacje dodatkowe
1. Uczestnicy postępowania mogą (w zakresie pytań dotyczących treści niniejszego ogłoszenia) kontaktować się z wyznaczonym pracownikiem Wydzierżawiającego za pomocą poczty elektronicznej lub pod wskazanym numerem telefonu.
2. Osobami kontaktowymi po stronie Wydzierżawiającego są:
a. Pan Mariusz Syska – Dyrektor Operacyjny Geovita S.A. (marketing@geovita.pl; 691 914 474).
b. Pan Cezary Grzyb – Kierownik Biura Zarządu Geovita S.A. (biurozarzadu@geovita.pl, 885 901 181).
3. Osoba kontaktowa po stronie Wydzierżawiającego odpowie na wszelkie pytania uczestników postępowania lub osób zainteresowanych z zastrzeżeniem, iż zarówno przedmiot pytania jak i odpowiedź nie będą stanowiły czynu naruszającego rzetelność oraz obiektywność prowadzenia postępowania.
4. Nabycie nieruchomości będącej przedmiotem licytacji przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278 t.j. z dnia 2017.12.07) wymagać będzie uprzedniego zezwolenia, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi.
5. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geovita S.A. z siedzibą w Jadwisinie (Administrator), ul. Ogrodowa 31, 05 – 140 Jadwisin gm. Serock. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail sekretariat@geovita.pl lub pisemnie na adres ul. Ogrodowa 31, 05 – 140 Jadwisin gm. Serock. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji z interesantami i załatwieniu zgłaszanych przez nich spraw. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z realizacją ww. celów, w tym przede wszystkim dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom świadczącym usługi niezbędne do obsługi Państwa sprawy. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Przysługuje Pani/Panu także prawo sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dane zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy PDF i DOCX


OGŁOSZENIE
O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI (ZNAK SPRAWY: 01/DZ/GEO/2020)

 1. Dane Wydzierżawiającego

Wydzierżawiającym jest Geovita Spółka Akcyjna z siedzibą w Jadwisinie, przy ul. Ogrodowej 31 (05 – 140 Jadwisin gm. Serock), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000425914, NIP 5262734680, REGON 015529186, kapitał zakładowy: 113.407.782,00 PLN (wniesiony w całości).

 1. Informacje prawne

 1. Geovita S.A. jest podmiotem prawa prywatnego. Przedmiotowe postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) (dalej PZP), ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997, Nr 115, poz. 741 z późn. zm) (dalej UGN) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2004, Nr 207, poz. 2108). Jednakże celem zagwarantowania przejrzystości i poprawności prawej postępowania, niektóre przepisy w/w aktów prawnych stosuje się wprost.

 2. Niniejsze postępowanie prowadzi się w języku polskim w formie pisemnej.

 3. Postępowanie przeprowadza się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania uczestników, zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

 4. Wydzierżawiający oświadcza, iż czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

 5. Wydzierżawiający może odwołać postępowanie na każdym jego etapie bez podawania przyczyn.

 6. Dzierżawca ponosi wszystkie koszty eksploatacyjne związane z dostawą mediów oraz za usługi wywozu odpadów.

 7. Dzierżawca będzie zobowiązany do utrzymania obiektu w stanie niepogorszonym przez cały okres dzierżawy.

 8. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać go Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie 14 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Dzierżawca podda się egzekucji w zakresie o którym mowa w zdaniu powyżej.

 9. Dzierżawca zobowiązany jest najpóźniej w chwili podpisania umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zakres zabezpieczenia zostanie określony w treści umowy.

 10. Zabezpieczenie o którym mowa w ust. 9 powyżej Dzierżawca wniesie najpóźniej w chwili podpisywania umowy w:

  1. pieniądzu;

  2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  3. gwarancjach bankowych;

  4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

 11. Wysokość zabezpieczenia określona będzie w wysokości 10% wartości rocznego czynszu dzierżawy brutto.

 12. Wydzierżawiający informuje, iż zgodnie z wolą stron umowy, w ramach stosunku dzierżawy podjęta zostanie decyzja w zakresie ewentualnego zastosowania art. 231 Kodeksu pracy.

 1. Etapy postępowania

 1. Postępowanie podzielone jest na etapy.

 2. Etap I – część jawna przetargu z udziałem oferentów – tj. otwarcie ofert, odczytanie nazwisk (nazw) i adresów oferentów oraz proponowane w ofertach stawki czynszu dzierżawy.

 3. Etap II – analiza ofert pod kątem zgodności z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o przetargu i ocena ofert w oparciu o wskazane w warunkach przetargu kryteria oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

 1. Opis przedmiotu postępowania

 1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dzierżawa nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 5/2 (obręb 0001 Gronów), o powierzchni 61.200,00 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: ZG1S/00007400/2.

 2. Nieruchomość znajduje się w miejscowości Gronów, gmina Łagów, powiat świebodziński, województwo lubuskie. Położona jest w odległości 440 km na północny – zachód od Warszawy i ok. 50 km od granicy niemieckiej. Gronów zlokalizowany jest w odległości ok. 17 km od Świebodzinie oraz ok. 1,5 km od Jeziora Łagowskiego (w pobliżu Łagowsko – Solęcińskiego Parku Krajobrazowego).

 3. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 113. W odległości ok. 1 km od obiektu przebiega droga krajowa nr 92, stanowiąca bezpośrednie połączenie Gronowa ze Świebodzinem. W podobnej odległości znajduje się także autostrada A2.

 4. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla obszaru obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Łagów, zgodnie z którym teren nieruchomości przeznaczony jest pod usługi publiczne i komercyjne.

 5. Na terenie przedmiotowej nieruchomości znajduje się Hotel Bukowy Dworek*** wraz z infrastrukturą i zapleczem noclegowym i gastronomicznym. Budynek hotelowy posiada 3 kondygnacje oraz powierzchnię użytkową w wysokości 4.612,00 m2. Liczba pokoi wynosi 52, miejsc noclegowych – 118. Obiekt posiada 6 sal konferencyjnych o łącznej pojemności 150 osób. W Hotelu funkcjonuje sauna. Na terenie nieruchomości znajduje się również infrastruktura sportowa oraz parking. Nadto w Hotelu znajdują się:

  1. Restauracja z barem, sala bankietowa, ogród zimowy – 150 miejsc;

  2. Ogród letni przy restauracji;

  3. Całoroczny dom grillowy (80 miejsc);

  4. Miejsce na ognisko;

  5. Drink bar z salą taneczną (50 miejsc)

  6. Namiot plenerowy (200 miejsc);

  7. 13 domków noclegowych 2 i 3 – osobowych.

 6. Działka ma kształt trójkąta prostokątnego, zwężającego się w południowym kierunku. Zachodnią granicę stanowi linii prosta biegnąca wzdłuż drogi stanowiącej działkę nr 113, wschodnią i północną granicę wyznacza otaczający nieruchomość las. Teren nieruchomości jest płaski, o regularnej rzeźbie. Działka jest porośnięta drzewami i krzewami.

 7. Nieruchomość posiada dostęp do podstawowych mediów, tj. energii elektrycznej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

 8. Na terenie nieruchomości znajduje się sieć chodników i dróg wewnętrznych oraz szereg budowli takich jak: sieć oświetleniowa, linie kablowe średniego i niskiego napięcia, studnie głębinowe, drogi i place.

 9. Nieruchomość z trzech stron otoczona jest ogrodzeniem z przęseł z prętów stalowych i kamienia na podmurówce, od strony północnej zaś ogrodzenie stanowi siatka.

 1. Okres dzierżawy

 1. Okres dzierżawy rozpocznie się od dnia 1 sierpnia 2020 roku i trwać będzie co najmniej przez 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, tj. do dnia 31 lipca 2021 roku.

 2. Wydzierżawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu trwania stosunku dzierżawy, z zastrzeżeniem, iż sam czas trwania dzierżawy nie może być krótszy niż 12 pełnych miesięcy kalendarzowych.

 1. Wadium

 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 10.000,00 PLN.

 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  1. pieniądzu;

  2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  3. gwarancjach bankowych;

  4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Wydzierżawiającego o numerze 55 1240 6292 1111 0010 6683 8880.

 4. Wadium wniesione w pieniądzu Wydzierżawiający przechowuje na rachunku bankowym.

 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 lit. b – e, odpowiadać musi wymogom przewidzianym dla poręczeń lub gwarancji w PZP.

 6. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść najpóźniej do dnia 15 lipca 2020 roku do godziny 12:00. Za datę wniesienia wadium uznaje się tym samym moment zaksięgowania środków na rachunku Wydzierżawiającego.

 7. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 lit. b – e, winno być wniesione najpóźniej wraz z ofertą.

 8. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zaliczone czynszu za dzierżawę nieruchomości.

 9. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, którego oferta nie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, podlega zwrotowi w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników etapu II postępowania.

 10. Wydzierżawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli uczestnik postępowania, którego oferta została wybrana:

  1. Odmówił podpisania umowy dzierżawy na warunkach określonych w ofercie;

  2. Nie przedłożył zabezpieczenia, o którym mowa w Dziale II ust. 9 niniejszego Ogłoszenia;

  3. Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie.

 11. Wydzierżawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli uczestnik postępowania, w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych oferty nie złożył oświadczeń lub dokumentów wymagalnych w postępowaniu, pełnomocnictwa lub nie wyraził zgody na poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w treści oferty.

 1. Minimalny czynsz dzierżawy oraz dokumenty wymagane w treści oferty

 1. Wydzierżawiający oświadcza, iż minimalna stawka miesięczna czynszu dzierżawy nie może być niższa niż 50.000,00 PLN + 23% VAT.

 2. Uczestnik postępowania powinien złożyć ofertę na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 3. W przypadku uczestnika niebędącego osobą fizyczną, wraz z ofertą należy przedłożyć wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego.

 4. W przypadku pełnomocnika podmiotu o którym mowa w ust. 3 powyżej, wraz z ofertą należy przedłożyć dokument umocowania, uprawniający pełnomocnika do złożenia oferty w postępowaniu.

 5. Uczestnik postępowania, który wniósł wadium w formie określonej w Dziale VI ust. 2 wraz z ofertą powinien przedłożyć dowód potwierdzający fakt wniesienia zabezpieczenia wadialnego.

 6. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 7. Kopie dokumentów, składane wraz ofertą, winny posiadać potwierdzenie za zgodność z oryginałem.

 8. Oferta oraz wszelkie dokumenty wraz z nią przedkładane winny być opatrzone podpisem uczestnika postępowania lub osoby przez niego umocowanej.

 1. Termin i miejsce składania ofert

 1. Uczestnik postępowania składa ofertę w terminie do 15 lipca 2020 roku do godziny 12:00.

 2. Oferta wraz z załącznikami powinna zostać złożona w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „OFERTA W POSTĘPOWANIU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI (ZNAK SPRAWY: 01/DZ/GEO/2020) – NIE OTWIERAĆ PRZED 15.07.2020 R., GODZ. 12:15”.

 3. Miejscem składania ofert jest recepcja Centrum Szkoleń i Konferencji Geovita w Jadwisinie, przy ul. Ogrodowej 31, 05 – 140 Jadwisin gm. Serock.

 4. Otwarcie ofert nastąpi w Centrum Szkoleń i Konferencji Geovita w Jadwisinie, przy ul. Ogrodowej 31, 05 – 140 Jadwisin gm. Serock, o godzinie 12:15.

 5. Otwarcie ofert jest jawne. Wyniki otwarcia zostaną opublikowane na internetowej platformie zakupowej Wydzierżawiającego.

 1. Kryteria oceny ofert

 1. Wydzierżawiający oświadcza, iż uczestnik postępowania może zdobyć maksymalnie 100 pkt w ramach oceny oferty.

 2. Wysokość czynszu dzierżawnego stanowi 70% kryterium oceny ofert.

 3. Ocena kryterium ceny będzie liczona wg wzoru:

Ilość punktów = Cmin/Cwn x 100 pkt x waga kryterium

Gdzie:

Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych,

Cwn – cena zaproponowana przez wykonawcę

 1. Określony przez uczestnika postępowania czas trwania stosunku dzierżawy stanowi 30% kryterium oceny ofert, przy czym:

  1. Okres do 12 miesięcy – 10 pkt;

  2. Okres od 12 do 24 miesięcy – 20 pkt;

  3. Okres powyżej 24 miesięcy – 30 pkt.

 2. W przypadku uzyskania przez co najmniej dwóch uczestników postępowania równej liczby punktów, Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia indywidualnych negocjacji celem wyłonienia zwycięskiej oferty.

 1. Informacje dodatkowe

 1. Uczestnicy postępowania mogą (w zakresie pytań dotyczących treści niniejszego ogłoszenia) kontaktować się z wyznaczonym pracownikiem Wydzierżawiającego za pomocą poczty elektronicznej lub pod wskazanym numerem telefonu.

 2. Osobami kontaktowymi po stronie Wydzierżawiającego są:

  1. Pan Mariusz Syska – Dyrektor Operacyjny Geovita S.A. (marketing@geovita.pl; 691 914 474).

  2. Pan Cezary Grzyb – Kierownik Biura Zarządu Geovita S.A. (biurozarzadu@geovita.pl, 885 901 181).

 3. Osoba kontaktowa po stronie Wydzierżawiającego odpowie na wszelkie pytania uczestników postępowania lub osób zainteresowanych z zastrzeżeniem, iż zarówno przedmiot pytania jak i odpowiedź nie będą stanowiły czynu naruszającego rzetelność oraz obiektywność prowadzenia postępowania.

 4. Nabycie nieruchomości będącej przedmiotem licytacji przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278 t.j. z dnia 2017.12.07) wymagać będzie uprzedniego zezwolenia, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

 5. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geovita S.A. z siedzibą w Jadwisinie (Administrator), ul. Ogrodowa 31, 05 – 140 Jadwisin gm. Serock. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail sekretariat@geovita.pl lub pisemnie na adres ul. Ogrodowa 31, 05 – 140 Jadwisin gm. Serock. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji z interesantami i załatwieniu zgłaszanych przez nich spraw. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z realizacją ww. celów, w tym przede wszystkim dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom świadczącym usługi niezbędne do obsługi Państwa sprawy. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Przysługuje Pani/Panu także prawo sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dane zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – DOCX

 2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – PDF
 3. Specyfikacja postepowania – dzierżawa Bukowy Dworek

 

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI

 1. Dane sprzedającego

 

Geovita Spółka Akcyjna (adres korespondencyjny: ul Ogrodowa 31, 05 – 140 Jadwisin gm. Serock), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000425914, NIP: 526-27-34-680, REGON: 015529186, Kapitał zakładowy: 113.407.782,00 złotych (wniesiony w całości).

 

 1. Informacje prawne

 

Z uwagi na fakt, iż Geovita S.A. jest podmiotem prawa prywatnego, do niniejszego postępowania nie jest wymagane stosowanie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) – „PZP”, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997, Nr 115, poz. 741 z późn. zm.) – „UGN” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. 2004, Nr 207, poz. 2108), jednakże niektóre z przepisów w/w aktów prawnych stosuje się odpowiednio.

 

 • Przedmiot postępowania

 

 1. Przedmiotem niniejszego postępowania są działki o numerach:
  • 131/1, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: SW1W/00031019/1;
  • 120/2 i 124/1, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: SW1W/00010208/0;
  • 120/3, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: SW1W/00038250/1

o łącznej powierzchni równej 25.356,00 m2, stanowiące kompleks hotelowy pod nazwą „Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita w Jugowicach” (ul. Gazowa 3, 58 – 321 Jugowice), położonej w województwie dolnośląskim, powiecie wałbrzyskim, gminie Walim.

 1. Powierzchnia użytkowa kompleksu, o którym mowa w ust. 1 wynosi 2.722,3 m2. Składają się na nią 3 kondygnacje oraz poddasze użytkowe (budynek hotelowy i restauracja) a także 4 kondygnacje i poddasze użytkowe (budynek kolonijny) oraz 2 kondygnacje (budynek kuchni z zapleczem).
 2. Łączna liczba pokoi wynosi 40 (miejsca noclegowe – 98).
 3. Łączna liczba sal konferencyjnych wynosi 3 (miejsc – 120).
 4. Nieruchomość położona jest w odległości ok. 13 km od Wałbrzycha i ok. 19 km od Świdnicy.
 5. Przedmiot sprzedaży to działki gruntu w użytkowaniu wieczystym, zabudowane budynkami i budowlami oraz działka własnościowa (nr 131/1).
 6. Postępowanie nie jest podzielone na części.

 

 1. Informacje prawne dotyczące nieruchomości

 

 1. Nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 131/1 o powierzchni 0,1307 ha stanowi działkę własnościową, należącą do Geovita S.A. Jest oddzielona od pozostałych gruntów innymi działkami. Posiada bezpośredni dostęp do publicznej drogi dojazdowej.
 2. Nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 120/2 i 124/1 o powierzchni 2,1410 ha stanowi prawo wieczystego użytkowania przysługujące Geovita S.A. do dnia 5 grudnia 2089 roku. Działki tworzą grunt o kształcie nieregularnym, teren zaś charakteryzuje się dużym spadkiem. Są zabudowane budynkami oraz budowlami, stanowiącymi obiekt szkoleniowo – wypoczynkowy.
 3. Nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 120/3 o powierzchni 0,2639 ha stanowi prawo wieczystego użytkowania przysługujące Geovita S.A. do dnia 5 grudnia 2089 roku. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Jest ona zabudowana budynkiem biurowym i budynkami produkcyjno – magazynowymi. Działka jest ogrodzona a wjazd do nieruchomości następuje od strony ul. Gazowej. Niezabudowaną część działki stanowi teren utwardzony. Nieruchomość obciążona jest odpłatną służebnością gruntową przesyłu, ustanowioną na czas nieokreślony na rzecz Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. we Wrocławiu, polegającej na prawie swobodnego dostępu i dojazdu do gazociągu ze strefą kontrolowaną w celu wykonywania prac niezbędnych do jej zabezpieczenia i obsługi.
 4. Przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki nr 120/2, 124/1 i 120/3 to tereny z przewagą zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnego i zabudowy mieszkaniowo – rekreacyjnej, zaś działka nr 131/1 to tereny rolne.
 5. Kompleks obciążony jest hipoteką umowną łączną na kwotę 28.570.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset siedemdziesiąt milionów złotych i 00/100).

 

 1. Warunki uczestnictwa w przetargu

 

 1. W przetargu wziąć udział może każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a także przedstawiciele tych osób po przedłożeniu wraz z ofertą stosownego umocowania oraz odpisu z właściwego rejestru, z którego wynika sposób reprezentacji danego Oferenta.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 280.000,00 złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).
 3. Wadium, określone w ust. 2 winno być wniesione przelewem na numer rachunku bankowego: 55 1240 6292 1111 0010 6683 8880. prowadzony przez Bank Pekao Spółka Akcyjna w terminie do dnia 8 maja 2020 roku.
 4. Sprzedający oświadcza, iż cena zakupu nieruchomości wskazana w ofercie Oferenta winna być powiększona o należny z tego tytułu podatek VAT.
 5. Oferent winien jest, pod rygorem odrzucenia jego oferty, złożyć wraz z ofertą potwierdzenie uiszczenia wadium oraz dokument wskazujący potwierdzenie reprezentacji Oferenta a w przypadku osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego oraz dokument, z którego wynika forma reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 7. W przypadku niewygrania przetargu, wadium zostanie zwrócone uczestnikowi w terminie 7 dni od dnia zakończenia przetargu na numer rachunku bankowego wskazany przez uczestnika.
 8. W przypadku uchylania się przez zwycięskiego uczestnika od zawarcia umowy, Geovita S.A. zastrzega sobie prawo do zatrzymania wadium oraz odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie uczestnika, zgodnie z art. 704 2 KC . Przepis art. 46 ust. 5 PZP stosuje się odpowiednio.
 9. Geovita S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu lub jego odwołania w każdej chwili, na każdym etapie postępowania.
 10. W przypadku unieważnienia lub odwołania przetargu, wadium wpłacone przez uczestników zwrócone będzie zgodnie z trybem, określonym w ust. 7.

 

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

 

 1. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem zgodnym z Działem VII ust. 2.
 2. Na ofertę składają się:
 3. Formularz oferty – Załącznik nr 2 lub 3 do Ogłoszenia (w zależności od ;
 4. W przypadku oferty składanej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – pełnomocnictwo uprawniające do reprezentacji wraz z odpisem właściwego rejestru;
 5. Potwierdzenie uiszczenia wadium.

 

 • Termin i miejsce składania ofert

 

 1. Oferty w formie pisemnej należy złożyć do dnia 8 maja 2020 roku do godziny 11:00 w Centrum Szkoleń i Konferencji Geovita w Jadwisinie (ul. Ogrodowa 31, 05 – 140 Jadwisin gm. Serock).
 2. Oferta winna być zabezpieczona w kopercie w sposób uniemożliwiający dostęp do jej treści dla osób postronnych. Oferent powinien oznaczyć ją w następujący sposób: „Oferta na zakup nieruchomości w Jugowicach w postępowaniu przetargowym – NIE OTWIERAĆ PRZED 8 MAJA 2020 R. GODZ: 12:00).

 

 • Termin i miejsce otwarcia ofert

 

 1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 8 maja 2020 roku o godzinie 12:00.
 2. Sprzedający oświadcza, iż otwarcie ofert będzie miało miejsce w siedzibie Spółki (ul. Ogrodowa 31, 05 – 140 Jadwisin gm. Serock).
 3. Przewodniczący komisji sporządzi protokół z otwarcia ofert, który następnie zostanie opublikowany na stronie internetowej Sprzedającego (www.geovita.pl).

 

 1. Sposób oceny ofert i wybór oferty

 

 1. W przypadku przedłożenia wraz z ofertą dokumentów, o których mowa w Dziale VI ust. 2, Sprzedający (pod rygorem odrzucenia oferty) wezwie Oferenta w terminie 7 – dni do uzupełnienia braków. Przepis art. 46 ust. 4a PZP stosuje się odpowiednio.
 2. Sprzedający wskazuje, iż cena stanowi 100 % kryterium oceny ofert.
 3. Sprzedający oświadcza, iż sprzedaż nieruchomości możliwa jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu stosownych zgód korporacyjnych ze strony jedynego akcjonariusza Geovita S.A. – Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.
 4. Sprzedający zawrze umowę przedwstępną z Oferentem, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą. Umowa przedwstępna zostanie zabezpieczona zapłatą zadatku w wysokości 30 % ceny sprzedaży brutto.
 5. Umowa przedwstępna zostanie zawarta nie wcześniej niż przed upływem miesiąca od dnia zakończenia postępowania i wyboru zwycięskiego Oferenta.
 6. O wyborze zwycięskiego Oferenta Sprzedający poinformuje w sposób odpowiadający sposobowi publikacji niniejszego ogłoszenia.
 7. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Oferentów złoży oferty o takiej samej wartości, Sprzedający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z tymi oferentami, celem wyłonienia oferty najkorzystniejszej.
 8. W przypadku, gdy zwycięski Oferent odmówi podpisania umowy przedwstępnej na warunkach określonych w treści niniejszego ogłoszenia oraz jego oferty, lub gdy poprzez okoliczności przez niego zawinione podpisanie umowy przedwstępnej okaże się niemożliwe, Sprzedający zatrzyma wniesione przez niego wadium. Przepis art. 46 ust. 5 pkt 1) i 3) stosuje się odpowiednio.

 

 1. Informacje dodatkowe

 

 1. Uczestnicy postępowania mogą (w zakresie pytań dotyczących treści niniejszego ogłoszenia) kontaktować się z wyznaczonym pracownikiem Sprzedającego za pomocą poczty elektronicznej lub pod wskazanym numerem telefonu.
 2. Osobą kontaktową po stronie Sprzedającego jest Pan Mariusz Syska (marketing@geovita.pl; 691 914 474).
 3. Osoba kontaktowa po stronie Sprzedającego odpowie na wszelkie pytania uczestników postępowania lub osób zainteresowanych z zastrzeżeniem, iż zarówno przedmiot pytania jak i odpowiedź nie będą stanowiły czynu naruszającego rzetelność oraz obiektywność prowadzenia postępowania.
 4. Nabycie nieruchomości będącej przedmiotem licytacji przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278 t.j. z dnia 2017.12.07) wymagać będzie uprzedniego zezwolenia, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi.
 5. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geovita S.A. z siedzibą w Warszawie (Administrator), ul. Podchorążych 39a, 00 – 722 Warszawa. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail sekretariat@geovita.pl lub pisemnie na adres ul. Podchorążych 39a, 00 – 722 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji z interesantami i załatwieniu zgłaszanych przez nich spraw. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z realizacją ww. celów, w tym przede wszystkim dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom świadczącym usługi niezbędne do obsługi Państwa sprawy. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Przysługuje Pani/Panu także prawo sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dane zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie.

 


 

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI

 

 Dane sprzedającego

 

Geovita Spółka Akcyjna (adres korespondencyjny: ul. Ogrodowa 31, 05 – 140 Jadwisin gm. Serock), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000425914, NIP: 526-27-34-680, REGON: 015529186, Kapitał zakładowy: 113.407.782,00 złotych (wniesiony w całości).

 

 1. Informacje prawne

 

Z uwagi na fakt, iż Geovita S.A. jest podmiotem prawa prywatnego, do niniejszego postępowania nie jest wymagane stosowanie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) – „PZP”, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997, Nr 115, poz. 741 z późn. zm.) – „UGN” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. 2004, Nr 207, poz. 2108), jednakże niektóre z przepisów w/w aktów prawnych stosuje się odpowiednio.

 

 • Przedmiot postępowania

 

 1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest działka o numerze 125/11 o powierzchni 1,1395 ha obręb 54, jednostka ewidencyjna Nowa Huta dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: KR1P/00479371/4.
 2. Nieruchomość położona jest w odległości 6,5 km od centrum Krakowa oraz 24 km od Lotniska Balice.
 3. Przedmiot sprzedaży to działki gruntu w użytkowaniu wieczystym, zabudowane budynkami i urządzeniami stanowiącymi odrębną własność.
 4. Postępowanie nie jest podzielone na części.

 

 1. Informacje prawne dotyczące nieruchomości

 

 1. Nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 125/11 o powierzchni 1,1395 ha obręb 54 dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: KR1P/00479371/4, której właścicielem jest Skarb Państwa zaś Organizator posiada prawo użytkowania wieczystego do 5 grudnia 2089 roku.
 2. Nieruchomość obciążona jest służebnością gruntową nieograniczoną w czasie i ustanowioną odpłatnie, za jednorazową odpłatnością polegającą na prawie przejazdu i przechodu na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki: Nr 125/9 o pow. 0,0268 ha oraz Nr 125/14 w pow. 0,1481 ha położonej w Krakowie, dzielnica Nowa Huta, gmina Kraków, powiat Kraków, województwo małopolskie – całą powierzchnię działek, na rzecz:

– każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki Nr 125/11 o pow. 1,1395 ha,
– każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki Nr 125/7 o pow. 0,3150 ha,
– każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki Nr 119/4 o pow. 0,3930 ha.

 1. Sprzedający oświadcza, iż wskazuje, iż sposób korzystania z przedmiotowej nieruchomości w Dziale I-Sp księgi wieczystej oznaczony jest jako „działki gruntu w użytkowaniu wieczystym, zabudowane budynkami i urządzeniami stanowiącymi odrębną nieruchomość”. Z uwagi na fakt, iż powierzchnia rzeczonej nieruchomości nie jest zabudowana ani budynkami ani urządzeniami, które stanowiłyby odrębną nieruchomość, Sprzedający informuje, iż podejmie wszelkie niezbędne działania celem usunięcia rozbieżności między stanem faktycznym a stanem ujawnionym w księgach wieczystych.

 

 1. Warunki uczestnictwa w przetargu

 

 1. W przetargu wziąć udział może każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a także przedstawiciele tych osób po przedłożeniu wraz z ofertą stosownego umocowania oraz odpisu z właściwego rejestru, z którego wynika sposób reprezentacji danego Oferenta.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 171.000,00 złotych (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych i 00/100).
 3. Wadium, określone w ust. 2 winno być wniesione przelewem na numer rachunku bankowego: 55 1240 6292 1111 0010 6683 8880. prowadzony przez Bank Pekao Spółka Akcyjna w terminie do dnia 8 maja 2020 roku.
 4. Sprzedający oświadcza, iż cena zakupu nieruchomości wskazana w ofercie Oferenta winna być powiększona o należny z tego tytułu podatek VAT.
 5. Oferent winien jest, pod rygorem odrzucenia jego oferty, złożyć wraz z ofertą potwierdzenie uiszczenia wadium oraz dokument wskazujący potwierdzenie reprezentacji Oferenta a w przypadku osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego oraz dokument, z którego wynika forma reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 7. W przypadku niewygrania przetargu, wadium zostanie zwrócone uczestnikowi w terminie 7 dni od dnia zakończenia przetargu na numer rachunku bankowego wskazany przez uczestnika.
 8. W przypadku uchylania się przez zwycięskiego uczestnika od zawarcia umowy, Geovita S.A. zastrzega sobie prawo do zatrzymania wadium oraz odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie uczestnika, zgodnie z art. 704 2 KC . Przepis art. 46 ust. 5 PZP stosuje się odpowiednio.
 9. Geovita S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu lub jego odwołania w każdej chwili, na każdym etapie postępowania.
 10. W przypadku unieważnienia lub odwołania przetargu, wadium wpłacone przez uczestników zwrócone będzie zgodnie z trybem, określonym w ust. 7.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

 

 1. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem zgodnym z Działem VII ust. 2.
 2. Na ofertę składają się:
 3. Formularz oferty – Załącznik nr 2 lub 3 do Ogłoszenia (w zależności od podmiotu składającego ofertę);
 4. W przypadku oferty składanej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – pełnomocnictwo uprawniające do reprezentacji wraz z odpisem właściwego rejestru;
 5. Potwierdzenie uiszczenia wadium.

 

 • Termin i miejsce składania ofert

 

 1. Oferty w formie pisemnej należy złożyć do dnia 8 maja 2020 roku do godziny 11:00 w Centrum Szkoleń i Konferencji Geovita w Jadwisinie (ul. Ogrodowa 31, 05 – 140 Jadwisin gm. Serock).
 2. Oferta winna być zabezpieczona w kopercie w sposób uniemożliwiający dostęp do jej treści dla osób postronnych. Oferent powinien oznaczyć ją w następujący sposób: „Oferta na zakup nieruchomości w Krakowie w postępowaniu przetargowym – NIE OTWIERAĆ PRZED 8 MAJA 2020 R. GODZ: 12:00).

 

 • Termin i miejsce otwarcia ofert

 

 1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 8 maja 2020 roku o godzinie 12:00.
 2. Sprzedający oświadcza, iż otwarcie ofert będzie miało miejsce w siedzibie Spółki (ul. Ogrodowa 31, 05 – 140 Jadwisin gm. Serock)
 3. Przewodniczący komisji sporządzi protokół z otwarcia ofert, który następnie zostanie opublikowany na stronie internetowej Sprzedającego (www.geovita.pl).

 

 1. Sposób oceny ofert i wybór oferty

 

 1. W przypadku przedłożenia wraz z ofertą dokumentów, o których mowa w Dziale VI ust. 2, Sprzedający (pod rygorem odrzucenia oferty) wezwie Oferenta w terminie 7 – dni do uzupełnienia braków. Przepis art. 46 ust. 4a PZP stosuje się odpowiednio.
 2. Sprzedający wskazuje, iż cena stanowi 100 % kryterium oceny ofert.
 3. Sprzedający oświadcza, iż sprzedaż nieruchomości możliwa jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu stosownych zgód korporacyjnych ze strony jedynego akcjonariusza Geovita S.A. – Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.
 4. Sprzedający zawrze umowę przedwstępną z Oferentem, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą. Umowa przedwstępna zostanie zabezpieczona zapłatą zadatku w wysokości 30 % ceny sprzedaży brutto.
 5. Umowa przedwstępna zostanie zawarta nie wcześniej niż przed upływem miesiąca od dnia zakończenia postępowania i wyboru zwycięskiego Oferenta.
 6. O wyborze zwycięskiego Oferenta Sprzedający poinformuje w sposób odpowiadający sposobowi publikacji niniejszego ogłoszenia.
 7. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Oferentów złoży oferty o takiej samej wartości, Sprzedający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z tymi oferentami, celem wyłonienia oferty najkorzystniejszej.
 8. W przypadku, gdy zwycięski Oferent odmówi podpisania umowy przedwstępnej na warunkach określonych w treści niniejszego ogłoszenia oraz jego oferty, lub gdy poprzez okoliczności przez niego zawinione podpisanie umowy przedwstępnej okaże się niemożliwe, Sprzedający zatrzyma wniesione przez niego wadium. Przepis art. 46 ust. 5 pkt 1) i 3) stosuje się odpowiednio.

 

 1. Informacje dodatkowe

 

 1. Uczestnicy postępowania mogą (w zakresie pytań dotyczących treści niniejszego ogłoszenia) kontaktować się z wyznaczonym pracownikiem Sprzedającego za pomocą poczty elektronicznej lub pod wskazanym numerem telefonu.
 2. Osobą kontaktową po stronie Sprzedającego jest Pan Mariusz Syska (marketing@geovita.pl; 691 914 474).
 3. Osoba kontaktowa po stronie Sprzedającego odpowie na wszelkie pytania uczestników postępowania lub osób zainteresowanych z zastrzeżeniem, iż zarówno przedmiot pytania jak i odpowiedź nie będą stanowiły czynu naruszającego rzetelność oraz obiektywność prowadzenia postępowania.
 4. Nabycie nieruchomości będącej przedmiotem licytacji przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278 t.j. z dnia 2017.12.07) wymagać będzie uprzedniego zezwolenia, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi.
 5. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geovita S.A. z siedzibą w Warszawie (Administrator), ul. Podchorążych 39a, 00 – 722 Warszawa. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail sekretariat@geovita.pl lub pisemnie na adres ul. Podchorążych 39a, 00 – 722 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji z interesantami i załatwieniu zgłaszanych przez nich spraw. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z realizacją ww. celów, w tym przede wszystkim dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom świadczącym usługi niezbędne do obsługi Państwa sprawy. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Przysługuje Pani/Panu także prawo sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dane zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie.