Konkurs

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa oraz Członka Zarządu Spółki Geovita S.A. z siedzibą w Jadwisinie

Działając na podstawie uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Geovita S.A. z siedzibą w Jadwisinie [„Spółka”] z dnia 23 czerwca 2020 r. uruchomiono postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa oraz Członka Zarządu.

 1. Kandydatem na Prezesa Zarządu Spółki Geovita S.A. z siedzibą w Jadwisinie może być wyłącznie osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

 2. posiada obywatelstwo kraju z Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  i znajomość języka polskiego w stopniu równym z ojczystym;

 3. korzysta w pełni z praw publicznych;

 4. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;

 5. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia pracy na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;

 6. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym co najmniej rok w Spółce zajmującej się prowadzeniem usług hotelarskich;

 7. spełnia inne niż wyżej wymienione wymogi określone we właściwych przepisach prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, w szczególności wynikających z:

 1. Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

 2. Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

 3. Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,

 4. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

 1. posiada znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego oraz wiedzę o zakresie działalności Spółki i sektorze, w którym działa Spółka,

 2. posiada znajomość rynku usług hotelarskich, w tym związanych z udzielaniem noclegów, a także świadczeniem usług gastronomicznych.

 1. Kandydatem na Członka Zarządu Spółki Geovita S.A. z siedzibą w Jadwisinie może być wyłącznie osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

 2. posiada obywatelstwo kraju z Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  i znajomość języka polskiego w stopniu równym z ojczystym;

 3. korzysta w pełni z praw publicznych;

 4. posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne lub z zakresu finansów lub wykształcenie wyższe ekonomiczne lub z zakresu finansów uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;

 5. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia pracy na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;

 6. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym co najmniej rok w Spółce zajmującej się prowadzeniem usług hotelarskich;

 7. spełnia inne niż wyżej wymienione wymogi określone we właściwych przepisach prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, w szczególności wynikających z:

 1. Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

 2. Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

 3. Ustawy z dnia 3 marca2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,

 4. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

 1. posiada znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego oraz wiedzę o zakresie działalności Spółki i sektorze, w którym działa Spółka,

 2. posiada znajomość rynku usług hotelarskich, w tym związanych z udzielaniem noclegów, a także świadczeniem usług gastronomicznych.

 1. Kandydatem na Prezesa/Członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia którykolwiek z warunków wykluczających pełnienie funkcji Członka Zarządu określonych w art. 22 pkt 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

 2. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi się wyłącznie co do kandydatur osób, które przedłożyły Spółce PGNiG S.A. kompletnie i poprawnie wypełnione Zgłoszenie kandydata na Prezesa/ Członka Zarządu Spółki Geovita S.A. [„Zgłoszenie kandydata”] wraz ze wszystkimi załącznikami.

 3. Wzór formularza: „Zgłoszenie kandydata” stanowi załącznik do ogłoszenia.

 4. Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym niebędące oryginałami nie podlegają zwrotowi.

 5. Dokumenty złożone w języku obcym muszą zawierać tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 6. Pisemne „Zgłoszenie kandydata” należy złożyć w terminie do dnia 1 lipca 2020 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu zgłoszenia do PGNiG S.A.) w zaklejonej kopercie z podaniem adresu: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Departament Zarządzania Grupą Kapitałową, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa wraz z dopiskiem odpowiednio dla stanowiska, na które kandydat aplikuje:

 1. Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu Spółki Geovita S.A. Nie otwierać”.

 2. Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu Spółki Geovita S.A. Nie otwierać”.

 1. Pisemne „Zgłoszenie kandydata” należy złożyć w terminie wskazanym w pkt 8 powyżej, w kancelarii ogólnej mieszczącej się w siedzibie Spółki PGNiG S.A. przy
  ul. M. Kasprzaka 25 w Warszawie lub przesłać pocztą na adres: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
  Departament Zarządzania Grupą Kapitałową,
  ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.

 2. Zgłoszenia przesłane pocztą należy doręczyć PGNiG S.A. w terminie wskazanym w
  pkt 8 powyżej (decyduje data wpływu „Zgłoszenia kandydata” do PGNiG S.A.).

 3. Zgłoszenie kandydata” złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlega rozpatrzeniu.

 4. Zgłoszenie kandydata” niekompletne lub niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym nie podlega rozpatrzeniu.

 5. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 1 lipca 2020 r.

 6. Rozmowa kwalifikacyjna z każdym z Kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu odbędzie się w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25 lub w formie wideokonferencji. Informacja w sprawie terminu i godziny rozmowy kwalifikacyjnej podana zostanie Kandydatowi telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 7. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą następujące zagadnienia:

 1. wiedza o specyfice i działalności Spółki oraz o obszarze/sektorze i rynku, na którym Spółka działa i jego otoczeniu regulacyjnym;

 2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

 3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych z uwzględnieniem specyfiki stanowiska w Zarządzie, o które ubiega się Kandydat;

 4. wiedza i doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa/ Członka Zarządu w Spółce przedstawione przez kandydata.

 1. Kandydaci mogą uzyskać następujące informacje o Spółce:

 1. Aktualny Statut Spółki,

 2. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018,

 3. Strukturę organizacyjną Spółki.

 1. Informacje, o których mowa w pkt 16 powyżej, można uzyskać w siedzibie Zarządu Spółki w Jadwisinie mieszczącej się przy ul. Ogrodowej 31.

 2. Postępowanie kwalifikacyjne może zostać zakończone w każdym czasie bez podania przyczyn oraz bez wyłonienia Kandydata na stanowisko Prezesa/ Członka Zarządu.

 3. O wyniku postępowania każdy z Kandydatów zostanie powiadomiony osobiście lub telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 4. Kandydat może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym powiadamiając o tym PGNiG S.A. na piśmie na adres wskazany
  w pkt 9 powyżej.

 5. Za równoznaczne z rezygnacją uznaje się wycofanie przez Kandydata na piśmie wyrażonej w Zgłoszeniu kandydata zgody na powołanie na Prezesa/Członka Zarządu Spółki.

 6. Zastrzega się możliwość nie powołania do Zarządu Spółki Geovita S.A. wybranego w postępowaniu kwalifikacyjnym Kandydata na Prezesa/ Członka Zarządu Spółki bez podania przyczyn.

 7. Z Prezesem/ Członkiem Zarządu Spółki będzie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego usług.

Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o postępowaniu

Załącznik nr 2 – Regulamin postępowania kwalifikacyjnego

Załącznik nr 3 – Formularz zgłoszenia